วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ: ทิพภาวะแห่งพระมหากรุณาธิคุณ สู่วันแห่งความกตัญญูของแผ่นดิน

Main Article Content

Heymunta Sihasakkapong Sundara

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความพิเศษ (Special Articles)

References

“การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย” (22 พ ฤษภาคม 2562). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนพิเศษ 129 ง ห น้า 1.

โครงการจัดพิมพ์คบไฟ/มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา. (2547). กรุงเทพฯ.

“วันชาติ” (1 สิงหาคม 2481). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 55. ห น้า 1322.

“ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย” (24 พ ฤษภาคม 2503). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 77 ตอนที่ 43. หน้า 1452.

ธนู แก้วโอภาส. (2542). ประวัติศาสตร์โลก พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

วินัย พงศ์ศรีเพียร. (2548). ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ และกฎมณเทียรบาล. ม.ป.ท. (สูจิบัตร).

รวมเรื่องราชาภิเษก ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม พ ระราชานุกิจ และอธิบายว่าด้วยยศเจ้า (พิมพ์ครั้งที่ 2). (2546).

ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ ลอากาศตรี จำนง ผุสสราค์มาลัย 13 ธันวาคม 2546, ห น้า 3. กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสันเพรสโพรดักส์ จำกัด.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2548). ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Wikipedia. Father’s Day. สืบค้นเมื่อ 4 พ .ย.63, จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Father%27s_Day#Thailand