STAR STEMS ปฏิวัติ Mindset ใหม่ นำไทยข้ามวิกฤต

Main Article Content

Pahol Sanganetra

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความพิเศษ (Special Articles)

References

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้, คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. (2559). แนวทางการใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น:คนดี มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยการจัด การเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พี.แอนด์์.พีปริ้นติ้งพรีเพรส.

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

พระครููปลัดประจาก สิริวัณโณ. (2544). ปัจฉิมโอวาท. ใน การบรรยายระหว่างการปฏิบัติ (คอร์สเข้ม) ณ ศูนย์อุทยานธรรม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 24 เมษายน-4 พฤษภาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2564, จาก www.saddhadhamma.org

พหล สง่าเนตร, พลเอก. (2563). การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ยุค “ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ด้วย STAR STEMS. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 11(2), 1-9.

พหล สง่าเนตร, พลเอก. (2563). STAR STEMS ปฏิวัติกระบวนการคิดรับ “ฐานวิถีชีวิตใหม่”. วารสารเสนาธิปัตย์, 69(2),16-22.

มัณฑรา ธรรมบุศย์ . จิตวิทยาการศึกษา 3.3 การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2564, จาก sites.google.com>psychologymc