ภาพอนาคตการค้าระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ในปี ค.ศ. 2030

Main Article Content

Piti Srisangnam
Punrop Rajapongsa

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความพิเศษ (Special Articles)

References

กองบรรณาธิการ the101.world. (2564). เจาะกระแส มองอนาคต Cryptocurrency กับ สถาพน พัฒนะคูหา.สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.the101.world/sataphon-cryptocurrency-interview

ค่าระหว่างเรือพุ่ง 300% ส่งออกอาหารยังลุ้น 1 ล้านล้าน. (2564, 6 มิถุนายน). ฐานเศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2564,จาก https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/482791?fbclid=IwAR25qLb2PTlZmxgSawpAF3UxZx4j5y04QYuN5yz_8Xm_2a0F03Ir7rE0nvM

จีนเปิดตัวควอนตัม คอมพิวเตอร์แสง ประมวลผล 2,500 ล้านปี เหลือไม่กี่นาที. (2563, 11 ธันวาคม). ผู้จัดการออนไลน์.สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2564, จาก https://mgronline.com/china/detail/9630000126492

นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ. (2560). ภาพอนาคตในปี 2035: ที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

ปิติ ศรีแสงนาม. (2564). โลกหลังโควิดกับการเปลี่ยนแปลงในระบบโลจิสติกส์. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2564,จาก https://www.the101.world/post-covid-world-and-change-in-logistics

พันธ์รบ ราชพงศา. (2564). ภาพอนาคตด้านการค้าและการพัฒนาของโลก ที่มีผลต่่อประเทศไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2566-2575). เชียงใหม่: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ [วช].

สกุลชัย เก่งอนันตานนท์. (2564). สรุปประเด็น ‘อนาคต Cryptocurrency’ จากการพูดคุยกับ 3 ผู้คร่ำหวอดของวงการ.สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2564, จาก https://thestandard.co/summarize-future-of-cryptocurrency

สิขรินทร์ อยู่คง. (2561). ควอนตััมคอมพิิวเตอร์์ 101. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2564, จาก https://www.qute-th.com/2018/11/26/ควอนตัมคอมพิวเตอร์-101

สุมาพร มานะสันต์ . (2563). ภาษี e-Service เมื่อ Platform ต่างประเทศต้องเสียภาษี. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2564,จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886401

Asian Development Bank. (2018). Review of Configuration of the Greater Mekong Subregion Economic Corridors. Manila: Asian Development Bank

Bambysheva N. (2021) The Future of Crypto and Blockchain: Fintech 50 2021. Retrieved June 8, 2021,from https://www.forbes.com/sites/ninabambysheva/2021/06/08/the-future-of-cryptoand-blockchain-fintech-50-2021/?sh=7ca1bbac53b1

Cao, Q. (2021). Chinese team develops quantum processor with world’s largest number of superconducting qubits. Retrieved June 6, 2021 from https://news.cgtn.com/news/2021-05-10/Chinese-team-makes-new-breakthrough-in-quantum-computing-technology-1091kWpt9tK/index.html

Cheng, J. (2020). China Envisions Its Digital-Currency Future, With Lotteries and a Year’s Worth of Laundry.Retrieved June 6, 2021 from https://www.wsj.com/articles/china-envisions-its-digital-currencyfuture-with-lotteries-and-a-years-worth-of-laundry-11609066819

Coşar, K., and Thomas, B. D. (2020). The Geopolitics of International Trade in Southeast Asia (NBER Working Paper Series). Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Council on Foreign Relations. (2021). China’s Maritime Disputes 1895-2020. Retrieved June 1, 2022,from https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes

Dalton, M. (2011). Europe’s Carbon Border Tax Plan Looms Over Global Trade. Retrieved June 10, 2021 from https://www.wsj.com/articles/europes-carbon-border-tax-plan-looms-over-global-trade11623321116

Dobronogov, A., and Farole, T. (2012). An Economic Integration Zone for the East African Community: Exploiting Regional Potential and Addressing Commitment Challenges (Policy Research Working Paper 5967). Washington, DC: World Bank.

Jacobsson, J. (2020). COVID-19-what is the new normal for international trade? Retrieved May 19, 2021 from https://www.ie.edu/building-resilience/knowledge/covid-19-new-normal-international-trade

Lee, K. F. (2018). AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Ostroff, C. and Pérez, S. (2021). El Salvador Becomes First Country to Approve Bitcoin as Legal Tender.Retrieved June 19, 2021 from https://www.wsj.com/articles/el-salvador-becomes-first-countryto-approve-bitcoin-as-legal-tender-11623234476

Patel, D. (2020). Apple’s A14 Packs 134 Million Transistors/mm², but Falls Short of TSMC’s Density Claims. Retrieved May 19, 2021 from https://semianalysis.com/apples-a14-packs134-million-transistors-mm2-but-falls-far-short-of-tsmcs-density-claims

Reiff, N. (2020). Forget Bitcoin: Blockchain is the Future. Retrieved May 19, 2021, from https://www.investopedia.com/tech/forget-bitcoin-blockchain-future

Schlapkohl, K. (2020). The future of blockchain. Retrieved May 19, 2021 from https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2020/04/the-future-of-blockchain

Wardell-Johnson, G. (2019) Geopolitical volatility is shaping tax policies. Tax policies are shaping geopolitics. Retrieved May 19, 2021 from https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/08/geopolitics-and-tax.html