ความมั่นคงทางจิตใจโดยการเผชิญปัญหาทางบวก

Main Article Content

Podchana Pliankerd

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความพิเศษ (Special Articles)

References

กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต. (2565). ข่่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข.

พรพรรณ ศรีโสภา และธนวรรณ อาษารัฐ. (2560). บทบาทพยาบาลในการป้องกันและจัดการความเครียด. บูรพาเวชสาร,4(2), 79-82.

สายัณห์ สิทธิโชค. (2554). พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ฉบับประชาชน.กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ห่วงคนไทยเครียดพุ่ง เสพข่าวเร้าอารมณ์ แนะยึดหลัก “2 ไม่ 1 เตือน.” (2565, 15 มีนาคม). ไทยรัฐ.

Aitken, A. & Crawford, L. H. (2007). Coping with stress: Dispositional coping strategies of project managers.International Journal of Project Management, 25(7), 666-673.

Compton, E. A. (2011). Neural and behavioral measures of error-related cognitive control predict daily coping with stress. PubMed, 11(2), 379-390.

Davis, C. G., et al. (1998). Making sense of loss and benefiting from the experience: Two construals of meaning. Journal of Personality and Social Psychology, 75(2), 561-574.

Greenglass, E. & Frydenberg, E. (2002). Beyond coping: Meeting goals, visions, and challenges.London: Oxford University Press.

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress appraisal and coping. New York: Springer Publishing.

Noorbakhsh, N. et al. (2010). Emotional intelligence and coping styles with stress. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5(1), 818-822.

Schwarze, R. & Knoll, S. (2007). Positive coping: Mastering demands and searching for maining.In Handbook of Positive Psychological Assessment. Washington, DC: American Psychological Association.