นโยบายชนชาติส่วนน้อยของ พคท. กรณีศึกษา ชนชาติส่วนน้อยขาวมลายูในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใตั้

Main Article Content

เจริญพงศ์ พรหมศร

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจนโยบายและบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย (พคท.) ซึ่งถือเป็นกลุ่มการเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการแย่งชิงอำนาจรัฐที่เข้าไปมี บทบาทในการจัดตั้งแนวร่วมที่เป็นชนชาติส่วนน้อยชาวมลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกลุ่มติดอาวธุมลายู กลุ่มต่างๆ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะต่อต้านอำนาจรัฐอยู่ก่อนแล้ว ผลการศึกษาพบว่า ในทางนโยบาย พคท. มีความสนใจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านตัวบุคคลในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมา จนกระทั่งสามารถจัดตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยขึ้นมาในลักษณะกองร้อยของชนชาติส่วนน้อยใน สังกัดกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย (ทปท.) ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการกลับพบว่า พคท.ประสบปัญหาในการจัดตั้งมวลชนและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธมลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเกิดขึ้นและเสื่อมสลายของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ จึงสะท้อน ปัญหาความล้มเหลวในการดำเนินนโยบายด้านชนชาติส่วนน้อยของพรรคด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles