Stigmatization among Post-COVID-19 Patients

Authors

  • theeranit unla -

Keywords:

Post-COVID-19, Patients, Stigmatization

Abstract

The process of stigmatization of patients who were formerly infected with Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) or post-COVID-19 patients, was studied. Qualitative research was done with data gathered by questionnaire and in-depth interviews from eight samples, all post-COVID-19 patients.

Results were that samples were stigmatized by three social conditions: self-appointed virtue police who judge illness by blaming afflicted people; general misconceptions about COVID-19 infection; and fear of contagion from the pandemic.

These findings suggest that service staff should be encouraged to provide follow-up services to post-COVID-19 patients and establish appropriate isolation zones without compromising human dignity or values.

Downloads

Download data is not yet available.

References

หนังสือ

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2550). การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม: แนวคิดและวิธีวิจัย.

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2558). ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความวารสาร

เกศินี วุฒิวงศ์. (2563). มาตรการป้องกันเพื่อลดปัญหาการตีตราทางสังคมในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยช่วงการระบาด

ของโรคโควิด 19. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 30(2): 1-14.

ไซดีอาดือลัน กาซาเด็ง, ซัมซู สาอุ, และ เบญจรงค์ ถิระผลิกะ. (2564). การตีตราและลดทอนความเป็นมนุษย์จากโรค

ระบาดโคโรนาไวรัส 2019 ของผู้ป่วยมุสลิมกลุ่มดะวะห์ตับลีฆ. วารสารรูสมิแล, 42(1): 79-92.

ณัฎฐวรรณ คำแสน, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, จิตนา เพชรมณี, และ จิตติมา ดวงแก้ว. (2563). การวิเคราะห์มโนทัศน์

การตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวี. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 36(3): 305-316.

สุภลักษณ์ ธานีรัตน์, เมทณี ระดาบุตร, สุจิรา วิเชียรรัตน์, และ ศิริพร โอภาสวัตชัย. (2563). กลยุทธ์เพื่อลดการตีตรา

ทางสังคมในสถานการณ์โควิด 19. วารสารเกื้อการุณย์, 27(2): 164-174.

วันชัย พรหมศรี และ สิทธิพร นามมา. (2563). การสำรวจสภาพความพิการ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในผู้ประสบปัญหา

จากโรคเรื้อนในชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 27(1): 19-26.

อำพวรรณ์ ยวนใจ. (2563). COVID-19 กับการตีตราทางสังคม: บทบาทพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ.

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 32(1): 89-97.

Link, B.G. and J.C. Phelan. (2001). Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology, 27(2001): 363-385.

ปริญญานิพนธ์

ภัครมิดา ชนฐานิตเมธา. (2559). การตระหนักในคุณค่าแห่งตนของผู้ต้องกลายเป็นคนพิการ

[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]. สำนักหอสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Res_Hum/Pakkarameedha_C.pdf

อมรรัตน์ ศรีภา. (2561). การรับรู้ตราประทับและการเลือกปฏิบัติของผู้ป่วยจิตเภท [สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. คลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:167402

เอกสารอื่น ๆ

ธัญญาภรณ์ จันทรเวช, ฐิตินันท์ นาคผู้, และ ณัฏฐพัชร สโรบล. (2564). การจัดการความเสี่ยงด้วยมิติความเป็นมนุษย์

และสังคมในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด 19: กรณีรูปแบบการจัดการความเสี่ยงของศูนย์สันทนาการ

และฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ. ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ความท้าทายของศาสตร์

สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (น.257-277). ผู้แต่ง.

วรรณวดี พูลพอกสิน. (2564). การระบาด(ของ)เงา: ความรุนแรงทางเพศที่แฝงมากับการแพร่ระบาดของโควิด-19.

ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และ

นโยบายสวัสดิการสังคมภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (น.257-277). ผู้แต่ง.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรมควบคุมโรค. (2558). คู่มือการใช้เครื่องมือสำรวจสภาพความพิการ ปัญหาสังคม เศรษฐกิจในผู้ประสบปัญหาจาก

โรคเรื้อน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2. http://e-lib.ddc.moph.go.th/pdf/material_803/material_803.pdf

กรมสุขภาพจิต. (2563). องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 “ใจพร้อม ไม่ยอมป่วย”.

https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/files/.pdf

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2556). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การเลือกปฏิบัติใน

การประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F07989.pdf

ยง ภู่วรวรรณ. (2563). โควิด 19 และระบาดวิทยา (ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การทำงาน).

https://learningcovid.ku.ac.th/course/?c=7&l=2

หยกฟ้า อิศรานนท์. (2563). อาการรังเกียจโควิด-19 แก้ไขอย่างไร. https://www.chula.ac.th/cuinside/29207/

Dailynews online. (2564). สุดเศร้าติดโควิดกลับรักษา ตจว. กักตัวกลางทุ่งแถมชาวบ้านรังเกียจ.

https://www.dailynews.co.th/news/35078/

Sanook.com. หนุ่มป่วยโควิดรักษาจนหายดี ท้อใจ สังคมรังเกียจทั้งครอบครัว แม้แต่ อสม.ยังไม่เข้าใจ.

https://www.sanook.com/news/8373358/

World Health Organization, UNICEF and IRPC. (2563). การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19.

https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide- th- final.pdf

Published

2022-08-30

How to Cite

unla, theeranit. (2022). Stigmatization among Post-COVID-19 Patients. Journal of Social Synergy, 13(2), 1–13. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss/article/view/259198

Issue

Section

Research Report