บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) ประกอบ
ด้วย บทความวิจัย 6 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่อง
เที่ยวของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในพื้นที่
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) การพัฒนาความสอดคล้อง
ของมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นักศึกษาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริการ และบทความ
วิชาการ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวไทย และการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ในประเทศไทย ซึ่งทุกบทความเนื้อหาน่าสนใน และเป็นประโยชน์
ทั้งนี้ บทความทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประเมินบทความ (Peer Reviewer)
เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในนามของกองบรรณาธิการ วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย สมาคมนักวิชาการ
การท่องเที่ยว (ประเทศไทย) ขอถือโอกาสเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิชาการเสนอบทความเข้ารับ
การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์นักวิชาการและผู้อ่านทุกท่านจะได้รับ
ประโยชน์จากผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เจ้าของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มงคลวนิช ด. (2014). บทบรรณาธิการ. Journal of Thai Hospitality and Tourism, 9(2), 1. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24629
Section
Research Article