Published: 2014-11-28

บทบรรณาธิการ

ดร.ชลลดา มงคลวนิช

1

สารบัญ

ธนัญชนก จันทร์แดง

2

FOREIGN TOURISTS’ DEMAND ON THAI CULTURAL TOURISM SUPPLY CHAIN

อาจารย์วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

74-85