สารบัญ

Main Article Content

ธนัญชนก จันทร์แดง

Abstract

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ณรงค์ พลีรักษ์
ความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่น
ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์
การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชน
ในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
กันญกานต์ เมืองสนธิ์ และดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
ประเพณีความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
ของชาวไทยเชื้อสายจีน ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พัชรี ดินฟ้า
COMMUNITY-BASED ECOTOURISM OPERATION: HELP OR HINDRANCE OF
THE EXTERNAL FORCES
Nantira Pookhao
FOREIGN TOURISTS’ DEMAND ON THAI CULTURAL TOURISM SUPPLY CHAIN
Kamonwan Choeichuenjit and Watcharapoj Sapsanguanboon

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันทร์แดง ธ. (2014). สารบัญ. Journal of Thai Hospitality and Tourism, 9(2), 2. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24630
Section
Research Article