การท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

Main Article Content

อ.ณรงค์ พลีรักษ์

Abstract

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ จัดเส้นทางการท่องเที่ยว และ
วิเคราะห์และจัดทำแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในจังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้น 100 แห่ง อยู่ในจังหวัดชลบุรี 45 แห่ง จังหวัดจันทบุรี 24 แห่ง
จังหวัดระยอง 16 แห่ง และจังหวัดตราด 15 แห่ง ส่วนการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง
ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ทำบุญไหว้พระ-ชมวัฒนธรรม มีระยะทางรวม 13.36 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ตามรอย
นิทานตามหาพระรถเมรี มีระยะทางรวม 23.60 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 เที่ยวเมืองระยอง นอนเมืองจันทร์
มีระยะทางรวม 121.33 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 4 ย้อนรอยเส้นทางทัพ สัมผัสวัฒนธรรมชายฝั่งทะเล มี
ระยะทางรวม 218.52 กิโลเมตร
คำสำคัญ: เส้นทาง การท่องเที่ยวชุมชน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Article Details

How to Cite
พลีรักษ์ อ. (2014). การท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. Journal of Thai Hospitality and Tourism, 9(2), 3–15. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24789
Section
Research Article