ความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขต จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

ดร.ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์

Abstract

บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจถึงแนวทางและความเป็นได้ในการจัดหลักสูตรการฝึ ก
อบรมระยะสั้นแก่บุคลากรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่น
โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามจำนวน 300 กลุ่มตัวอย่างและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ผลการ
สำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (45.54%) เห็นว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชม
และใช้บริการในสถานประกอบการของตนในปริมาณปานกลาง ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการในการใช้
ภาษาอังกฤษขององค์กรในท้องถิ่น โดยเนื้อหาที่จำเป็นได้แก่ การสนทนาทักทายในชีวิตประจำวัน การ
กล่าวต้อนรับ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผลของการศึกษาในครั้ง
นี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา 2
ด้านคือ (1) ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาภาษา
อังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวของ Wannaporn Wanichanugorn (2009) และ (2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดอบรมควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวมีความสอดคล้อง
กับทิศทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในปัจจุบันซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง (Hands-on education- Kirtikara, 2552) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้รับได้นำมา
ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างหลักสูตรระยะสั้นในการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่น
คำสำคัญ : การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พิริยศิลป์ ด. (2014). ความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขต จังหวัดขอนแก่น. Journal of Thai Hospitality and Tourism, 9(2), 16–30. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/24838
Section
Research Article