การศึกษาการรับรู้ด้านความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง ขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้

Main Article Content

พิมพ์มาดา วิชาศิลป์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ออกไปทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้และจากมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สำรวจระดับของการรับรู้ด้านความเสี่ยงและระดับการป้องกันความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมไปถึงความสัมพันธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ด้านความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงของนักท่องเที่ยว และสุดท้ายคือการสำรวจนโยบายภาครัฐและเอกชนในเรื่องของการจัดการด้านการรับรู้ความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้

งานวิจัยนี้ใช้การเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์จากเว็บไซต์และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านนโยบาย จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้ พบว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในเชิงบวกซึ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article