วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยJOURNAL OF THAI HOSPITALITY AND TOURISMปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) Vol.7 No.2 (July – December 2012)

วัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ และการค้นคว้าวิจัย3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง4. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง

Published: 2012-10-03

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลลดา มงคลวนิช

1-2