การเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่ง ท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Main Article Content

จารีรัตน์ ดาวสวย

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวไทย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหิน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหิน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหิน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหิน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหิน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั่งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวทั้ง 2 แห่งเครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวในพัทยาโดยรวมมีทัศนคติอยู่ใน ระดับปานกลาง 2.) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวในหัวหินโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ระดับดี 3.) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของพัทยาและหัวหิน ด้านความรู้สึกและด้านความรู้ความเข้าใจโดยรวมอยู่ระดับดี 4.) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในพัทยาและหัวหินในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ 5.) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยาและหัวหินโดยรวมอยู่ในระดับดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article