เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

          วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี จัดทำขึ้นโดยสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางถนน รวมถึงการขนส่งทางรางและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เป็นกลไกลสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

          ทั้งนี้ การจัดทำวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ด้านการขนส่งรูปแบบรูปแบบต่าง ๆ หรือความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การพาณิชยนาวี การเดินอากาศ การป้องกันมลพิษอันเนื่องมาจากเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเป็นการให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม

กำหนดการพิมพ์

          การจัดพิมพ์วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่หนึ่ง เดือน พฤษภาคม

ฉบับที่สอง เดือน พฤศจิกายน

ประเภทของผลงานวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์

(1) บทความวิชาการ หมายถึง บทความท่ีนําเสนอการวิเคราะห์หรือวิจารณ์กฎหมายทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติท่ีจะก่อให้เกิด ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้หรือการนําาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

(2) บทความวิจัย หมายถึง บทความทที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อค้นพบหนึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

(3) คำพิพากษาวิเคราะห์ หมายถึง งานเขียนวิเคราะห์คําพิพากษาของศาล

(4) ปกิณกะกฎหมาย หมายถึง การนําเสนอประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจในทางกฎหมาย

(5) แนะนำหนังสือ หมายถึง งานเขียนแนะนำหนังสือกฎหมายที่น่าสนใจ

(6) สรุปการประชุม งานสัมมนาที่เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

ลักษณะของการประเมินผลงาน

บทความวิชาการและบทความวิจัยทุกชิ้นจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 3 ท่านที่ตรงตามสาขาวิชา และเป็นการประเมินลับทั้งสองทาง (double-blinded)

 

ISSN:  1906-2664

ISSN:  2730-4051 (Online)