เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูง ในด้าน อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ, วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งใน และนอกสถาบัน

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (อย่างน้อย 2 ท่าน) แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ : บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความปริทรรศน์

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา