กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

 • รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองบรรณาธิการ

 • ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายจัดการวารสาร

 • ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ดร.ตะวัน วาทกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา