เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

Focus and Scope

วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูง ในด้าน อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ, วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาดังนี้ 

1. อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ - ผลงานทางด้าน เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรมอาหาร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสุขภาพ - ผลงานทางด้าน วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. วิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม - ผลงานทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - ผลงานทางด้าน เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสาร, สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ, ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. วิทยาศาสตร์- ผลงานทางด้าน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ สถิติประยุกต์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี เคมีประยุกต์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริม การนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเผยแพร่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยรับตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Template 

ต้นฉบับภาษาไทย

Peer Review Process

เรื่องที่ลงตีพิมพ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน 3 ท่าน (อย่างน้อย 2 ท่าน) ด้วยการประเมินแบบ Double-blinded

Publication Frequency

2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

Open Access Policy
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

-

Journal History

ในปี พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เริ่มต้น ผลิต วารสารวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Journal of Innovative Technology Research : JITR) เพื่อเป็นการส่งเสริม การนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเผยแพร่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

เริ่มทำและเผยแพร่วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) เป็นต้นมา ในรูปแบบเล่มวารสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง 


ISSN 2586-8500 (Printed) ISSN 2586-8632 (Online)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
เผยแพร่แล้ว: 12/31/2023
ดูทุกฉบับ

Journal of Innovative Technology Research

E-ISSN: 2586-8632 ISSN: 2586-8500

Research and Development Institute

Rajamangala University of Technology Lanna

Email: jitr.rmutl@gmail.com