About the Journal

Focus and Scope

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการ โดยบทความที่ส่งเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มาก่อน และจะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน

Peer Review Process

บทความที่นำมาตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น blind peer review คือ ปกปิดรายชื่อผู้ประเมินและรายชื่อผู้เขียนบทความ

บทความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับ การประเมินความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน

Publication Frequency

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกำหนดการตีพิมพ์ 2 เล่มต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Sponsors

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Institute of Research and Development , Lampang Rajabhat University

Sources of Support

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Journal History

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้พิจารณาถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย จึงได้จัดทำ “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ขึ้น ในปี 2555 โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับแรกระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน  และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฏาคม - ธันวาคม โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ์ เป็นบรรณาธิการ