ปัญหาและอุปสรรคของระบบการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พรหมพร อาษาวงศ์
  • อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
  • ธันยานี โพธิสาร

คำสำคัญ:

งบการเงินออนไลน์, สำนักงานบัญชี, การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำส่งงบการเงินผ่านระบบเล็กทรอนิกส์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 114 ราย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคของระบบการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้านความพร้อมของทรัพยากร มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเข้าถึง ด้านเทคนิค ด้านบุคลากร และด้านการส่งมอบบริการ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ผลของงานวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-12-2017