Marketing Mix Factors and Website Reliability Affecting Consumers’ Decision Making for Internet Purchase in Mueang District, Lampang Province

  • ณัฐพงค์ รัตนะพรม -
  • ชีวพัฒน์ อาจการ
  • ศิริลักษณ์ เพียรการ
  • อัจฉรา เมฆสุวรรณ
  • ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
Keywords: Marketing mix, Website reliability, Purchase decision

Abstract

          The objectives of this research were to study marketing mix factors, website reliability and consumers’ decision making and to study marketing mix factor and website reliability affecting consumers’ decision making for Internet purchase in Mueang District, Lampang Province. The sample of this study was 400 consumers who have ever purchased products through Internet. They have stayed in Mueang District, Lampang Province. The research instrument was the questionnaire. Data were analyzed to determine percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics and multiple regression analysis were also used.

          The results of this research showed that the respondents placed the high importance on marketing mix factors, website reliability and decision making for Internet purchase. The multiple regression analysis indicated that website reliability (b = 0.592) and marketing mix factors (b = 0.218) influenced consumers’ decision making for Internet purchase in Mueang District, Lampang Province. All factors were statistically significant at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ชนนิกานต์ จุลมกร. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปริญญานิพนธ์ วท.บ. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

2. ชัยฤทธิ์ ทองรอด และวราภรณ์ สารอินมูล. (2559). พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสมาคมนักวิจัย. 21(3); 197-210.

3. ทวีพร พนานิรา. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A ของผู้บริโภค ในเขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

4. วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคม ออนไลน์ (อินสตาแกรม)ของประชากรในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

5. สุภาพร ชัยเจริญ (2559). ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

6. สุพิทย์ กาญจนพันธุ์. (2550). ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์. กรุงเทพฯ: เทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาสังคม.

7. สุรัชดา เชิดบุญเมือง, จิรวุฒิ หลอมประโคน และ วิสุทธ์ กล้าหาญ. (2558). ปัจจัยการตลาดและ พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 5(พิเศษ); 63-75.

8. อาภาภรณ์ วัธนกุล. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.
Published
2019-01-03
Section
บทความวิจัย