Development of Managerial Accounting Information for Sarapee Hospital, Chiang Mai Province

  • รุ่งทิวา ทาปาลี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: develop, managerial accounting information, management, Hospital

Abstract

          The purpose of this research was to develop managerial accounting information for Sarapee Hospital, Chiang Mai Province. The study is based on the four elements of the executive management concept used to apply managerial accounting information, which are planning, directing, controlling and decision making. The study is based on the presentation of financial reports to internal administrators, financial analysis and cost calculation. The data were collected by interview the persons who were involved in using of accounting information for management in Sarapee Hospital. The data collected included usage of accounting information and the problems before the information improvement, development and design, also the needs and suggestions of the administrators. This information development focuses on the development to meet the needs and suitability of the operations of government hospitals.

          From the development of information, it was found that 45 additional reports could be developed after the report design and presented to the hospital's administrators. There are also more adjustments after the trial. At the end of the information development process, the satisfaction of the administrators at each level on the data or report developed by the researcher was assessed. From the study, it was found that administrators of each level of Sarapee Hospital Chiang Mai Province satisfaction with data or reports are at the highest level. Administrators are satisfied with the data or reports that have been prepared according to the planning requirements most, and are satisfied with the nature of the reports that have been prepared according to the needs of the proposed format reports and clarity are at the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.กฤติยา สุวิมลเจริญ.(2559). ความต้องการของผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนในภาคเหนือในการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหาร. การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

2.กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. (2557). รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ, 22 มิถุนายน 2560. https://203.157.10.8/ hcode_2014/query_set.php?p=2

3.กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2558). คู่มือบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

4.กลุ่มประกันสุขภาพ. (2560). ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับ ไตรมาส 4 /2559, 22 มิถุนายน 2560. https://hfo60.cfo.in.th/uploads/Risk7.pdf

5.ณัฐธิติ์ เตชะบุญ. (2557). ความต้องการของผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมในภาคเหนือในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร. การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

6.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, นิวัต กุลศุภโชติ, ณิชฎา กีรติอุไร และกิ่งแก้ว บุญสุข. (2551). การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting).กรุงเทพ ฯ : ไอเดียซอฟท์แวร์เทคโนโลยี.

7.วิมลพรรณ เลาหเจริญยศ. (2553). ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารของธุรกิจในเขตอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ลำพูน. การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

8.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. (2560) .ข้อมูล รพ.สต. แยกรายอำเภอจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่, 22 มิถุนายน 2560. https://www.chiangmaihealth.go.thcmpho/detail_ article2.php?info_id =1221

9.สิรินพร คำเป็ง . (2557). ความต้องการของผู้ประกอบการส่งออกลำไยในเขตภาคเหนือต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร. การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

10.สิริพร บุญเซียม. (2560). หัวหน้างานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์. 2 กุมภาพันธ์ 2560.

11.อริญรดา เทวิน. (2556). ความต้องการใช้ข้อมูลบัญชีบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพใน จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Published
2018-11-19