Consumers’ Behavior and Marketing Mix Factors Affecting to Purchase Decision Making of Traditional Ratail Stores in Chaiyaphum Province

  • อุมาวดี เดชธำรงค์ Chaiyaphum Rajabhat University
  • วัชรี มะโนคำ
  • ทวินัน แสนธิสาร
  • ชุมพล สุรพงศกร
Keywords: Marketing Mix, Traditional Retail Store, Decision Making

Abstract

This study has the objectives to 1) study the behavior of traditional retail store purchase decision making 2) study the marketing mix factors affecting to purchase decision making of traditional retail store in Chaiyaphum and 3) compare the purchase decision making of traditional retail store customers by fundamental personal. A survey research, the data were collected by questionnaire. The sample of this study are 100 customers of traditional retail store in Chaiyaphum. The statistics used in the study were the descriptive statistics, t-test and one-way ANOVA.

            The findings revealed that 1) most of the customers purchase non-alcoholic beverages, food products, condiments, and snacks, respectively. The traditional retail stores are not popular because they are few products to purchase, outdated, expensive, and disorganized product placement. 2) The overall attitudes toward the marketing mix of traditional retail store were at a medium level ( =2.80/S.D.=0.40). The findings, according to each dimension find that, the dimension were at the medium level are promotion ( =2.88/S.D.=0.73) product ( =2.82/S.D.=0.53) place ( =2.76/S.D.=0.48) and the lowest attitude is the price ( =2.74/S.D.=0.60), and 3) the overall marketing mix attitude level is differed with sex, age and education, statistically significant at the 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2560). ดันธุรกิจค้าส่ง-ปลีกต้นแบบหนุน...ร้านค้าปลีกโชวห่วยเครือข่ายในภูมิภาคจับมืองัดเทคนิคการค้าที่แข่งขันอย่างดุเดือดช่วยปูทางสู่การบริหารธุรกิจมืออาชีพ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dbd.go.th/mobile/news_view.php?nid=469402869 สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560.

2. จิรวรรณ ดีประเสริฐ. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 6(3), 41-49.

3. จิรวรรณ ตั้งไพฑูรย์ และประสพชัย พสุนนท์. (2559). การวิเคราะห์ความสมนัยระหว่างช่วงวัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความภักดีต่อตราสินค้าร้านขนมหวานจังหวัดเพชรบุรี. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 8(1), 148-158.

4. ฉันทัส เพียรธรรม และวันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์. (2555). การปรับตัวของร้านโชห่วยภายใต้ กระแสการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 8(1), 39-55.

5. ทานตะวัน เสือสะอาด. (2550). การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. เพชรบุรี: สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

6. นภัทร ไตรเจตน์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษาในตลาดไท ปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

7. นิมิต ไชยวงค์. (2559). อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะของผู้บริโภคจังหวัดลําปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 5(2), 95-115.

8. นุชนาถ มีสมพืชน์. (2552). พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

9. บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

10. พิชัย ลัทธศักดิ์ศิริ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภค น้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ: วารสารรัชต์ภาคย์, 10(19), 73-78.

11. วุฒิพงศ์ คงนวลมี และ สุภาพร คูพิมาย. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 6(2), 214-227.

12. ศิริณา ชูสอนสาย. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชวห่วย) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพใต้. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

13. ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.

14. ศุภรา เจริญภูมิ. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อในอนาคตของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจ, 34(130), 36-46.

15. สุจินดา เจียมศรีพงษ์. (2553). ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย): ปัญหาและแนวทางแก้ไข. วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, 6(1).

16. เสาวนีย์ พานิล. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

17. อนุศาสตร์ สระทองเวียน. (2553). ธุรกิจค้าปลีกประเทศไทย. Executive Journal, 30(3), 134-142.

18. อัจฉราวรรณ งามญาณ. (2554). อันเนื่องมาแต่สูตรของยามาเน่. วารสารบริหารธุรกิจ, 34(131), 46-60.

19. BuilderNews. (2016). แนวโน้มตลาดค้าปลีกในปีพ.ศ. 2559. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.buildernews.in.th/news/propertyconstruction/4364 สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2560,

20. MGR Online. (2553). โชวห่วย “ชัยภูมิ” วิกฤต ห้างยักษ์แห่ยึด-จวก “มาร์ค” ไม่จริงใจลากยาวกม.ค้าปลีก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://mgronline.com/local/detail/9530000004706 สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2561,
Published
2019-01-03
Section
บทความวิจัย