Information Technology Using of One Tambon One Product Business, A Community-Based Entrepreneur groups: A Case Study of Songkhla Province

  • เทพกร ณ สงขลา
  • ผกามาศ ไพโรจน์
  • สุรีรัตน์ แก้วคีรี
  • สมสวัสดิ์ มาลาทอง
  • ธีระเดช เพชรแก้ว
  • คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์
Keywords: Information Technology, One Tambon, One Product, OTOP

Abstract

          This research aims to study characteristics of OTOP products focusing on "Community producers”, the adoption of Information Technology to OTOP producers, the usages and obstacles of adoption Information Technology to OTOP products. Data collecting is done by sending questionnaires to OTOP producers in Songkhla province and interviewing with related organizations of OTOP products. Results show that, mostly the community producers run their OTOP business more than 4 years. Their major products are food and appliance products. Most producers were well-trained to use of Information Technology for OTOP business. However, in practically, the use of Information Technology in this OTOP were for promoting their products online and for making the trading more convenient rather than creating a product brand image to increase customer confidence which are one reason that make unfavourable competitors in the big market. Moreover, since the community producers OTOP focus on their customers in community market, this lead to the ignorance of the importance of adopting IT to develop their OTOP business. We suggested that, to promote the Information Technology to this OTOP business, the community producers should disseminate the adoption of IT which is used by other entrepreneurs to the OTOP business and promote to the young generations who are familiar with IT to work in OTOP business.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ครรชิต มาลัยวงศ์. 2539. ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

2. ธันยมัย เจียรกุล. 2557. ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ โอทอป เพื่อพร้อมรับการเปิด AEC. วารสารนักบริหาร, 34(1), 182-186.

3. บุษราภรณ์ มหัทธนชัย. 2552. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ โอทอป ของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารราชภัฏเชียงใหม่, 42-49.

4. ปาทิตตา สุขสมบูรณ์ การ์เซีย, & คณะ. 2556. การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5. 37-47.

5. พูลศรี พูลสวัสดิ์. 2554. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มาใช้กับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ในกลุ่มภาคกลางฝั่งตะวันออก. สหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี. 1(2). ตุลาคม 2553 –มกราคม 2554. 66-75.

6. ภคินี ดีรัศมี. 2552. แนวคิดในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการหาทำเลที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า สำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี. การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 9 (ThaiVCML2009). 283-292.

7. สำนักนายกรัฐมนตรี. 2544. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2544. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

8. สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย. 2556. แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561.กรุงเทพฯ: สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย.

9. สุมาลี จันทร์จินดา, กิตติพงศ์ หะวิเกตุ, จารุต บุศราทิจ และ จุฑาภรณ์ นาทนฤมาณ. 2559. ระบบสารสนเทศการซื้อ – ขายสินค้า โอทอป. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30-31 มีนาคม 2559.

10. รัฐพรรัตน์ งามวงศ์, กฤษณพล เกิดทองคา, และฉัตรชัย อินทสังข์. 2559. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ โอทอป ในอำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา. นครราชสีมา: คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. หน้า 71-78.

11. กรมพัฒนาชุมชน. 2559. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://chiangrai.cdd.go.th/services/โอทอป-2559-2557-2558 สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2559.

12. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. 2560. พาณิชย์ ยกระดับมาตรฐานสินค้าโอทอปจากภูมิปัญญาไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=469404975&filename=index สืบค้นเมื่อ 4 กรกฏาคม 2561.

13. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2557. รายงานสรุปผลที่สำคัญการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/2JGJmAA สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2559.
Published
2018-11-29
Section
บทความวิจัย