รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ

 • ลิขิต ศิริ

Abstract

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ

ประจำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 

 1. รศ.ดร.กรองกาญจน์ อรุณรัตน์
 2. รศ.ดร.กิติมา ปรีดีศิลา
 3. รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
 4. รศ.ดร.บำรุง คำเอก
 5. รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน
 6. รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
 7. รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย
 8. รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง
 9. รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
 10. รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
 11. รศ.จำเนียร บุญมาก
 12. รศ.สุวรรณี โพธิศรี
 13. รศ.เอนก ชิตเกษร
 14. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
 15. ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาน
 16. ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
 17. ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
 18. ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
 19. ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
 20. ผศ.ดร.ปราถนา โกวิทยางกูร
 21. ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
 22. ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา
 23. ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
 24. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-12-07
Section
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ