The Social Network and elderly health care in Thailand 4.0 Model

  • อุทัย ยะรี
  • มัณฑนา สีเขียว
Keywords: elderly people, health care, thailand 4.0, social network online

Abstract

          This article is intended to present the situation to use social media to the health care of the elderly in Thailand land era focuses on the crucial goal 4.0 2:-1) 2), health care and well-being, which the study found that the use of social media to promote the health of the elderly currently is expanding more and more, both private as well as government agencies, community agencies involved, which is associated with health care and enhance the well-being of seniors and caregivers. By using the social media guidelines in the future, the relevant departments should support and encourage seniors learn to use social media to reach and easily across all regions of the country.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว, และคณะ. (2560). พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์ และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามลำดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 11(1): 12-22.

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2561). รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561. กรุงเทพมหานคร.

3. ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2559). ระเบิดเวลาสังคมผู้สูงอายุกระทุ้งรัฐจัดเป็นวาระแห่งชาติ. ฐานเศรษกิจ, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thansettakij.com/content/24454 สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2561.

4. เทคโนโลยีเว็บไซต์. (2562). Web 3.0 Web 4.0, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com//a/bumail.net/technoloyi-websit/web-3-0-web-4-0 สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.

5. นลินี ศรีวิลาศ และปริญญา หรุ่นโพธิ์. (2560). พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/808/rmutrconth_161.pdf สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.

6. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์.

7. มติชนออนไลน์. (2560). วิถีใหม่ผู้สูงอายุ ยุค 4.0 ส่งความสุขแบบออนไลน์เชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัว, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_517489 สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562.

8. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2561). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

9. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2557). นิยาม: สังคมผู้สูงอายุ, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2561.

10. สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2561). โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society), [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nso.go.th/sites/2014 สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561.

11. สยามรัฐออนไลน์. (2560). "เปิดมุมมอง" / สูงวัยไทยแลนด์...อยู่อย่างไรในยุค4.0, [ออนไลน์]. https://siamrath.co.th/n/21850 สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562.

12. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2562). รายงานผลการสำรวจพฤตกิรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561. กรุงเทพฯ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

13. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). รายงานประจำปี 2556. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

14. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร. (2561). วิจัยการตลาดกับกลุ่มผู้สูงอายุ 55-70 ปี. นครปฐม: สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล.

15. Arthur, W.B. (1988). Competing Technologies: An overview, Technical change and economic theory. London: Pinter publishers.

16. Jostsons, F. (2018). Social Media Landscape 2017. [Online] Available: http://thinkspace.csu.edu.au/networkedlearning/2018/01/18/social-media-landscape-2017/ Retrieved June 30, 2018.

17. Nimrod, G. (2010). Seniors' online communities: a quantitative content analysis. Gerontologist, 50 (3). 382-392.

18. Thumbsupteam. (2013). To monitor an elderly’s lifestyle of the social media’s usage which is more interested as well as the teen’s usage. [Online] Available: https://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-internet-usage/Retrieved June 30, 2018.

19. Tipkanjanaraykha, K., & et al. (2017). Health information seeking behaviors of elderly through online media Accordingto perceivedhealth status. Journal of Health science research. 11,12-22.

20. World Health Organization [WHO]. (2002). Proposed working definition of an older person in Africa for the MDS Project. [Online] Available: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/ Retrieved June 25, 2018.

21. โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.instagram.com/siphhospital/?hl=th สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561.

22. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.facebook.com/thaihealth สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2561.

23. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

24. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.instagram.com/nhso.official สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2561.

25. เอลเดอร์ แคร์ เซ็นเตอร์. (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://th-th.facebook.com/pg/fgdhealthcare สืบค้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2561.
Published
2019-06-27
Section
บทความวิชาการ