บทบรรณาธิการ

  • likit siri
Keywords: บทบรรณาธิการ

Abstract

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ฉบับนี้ มุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และการใช้ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความจำนวนทั้งสิ้น 15 บทความ จำแนกเป็นบทความวิจัยจำนวน 12 บทความ และบทความวิชาการจำนวน 3 บทความ เนื้อหาโดยรวมของบทความสะท้อนผลการวิจัยหรือมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา การตลาด การเงิน-การบัญชี การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลสุขภาพ

กองบรรณาธิการวาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่าน นักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไปจะได้สาระ คุณค่าทางวิชาการที่เป็นประโยชน์จากวารสารฉบับนี้  ท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายที่ทำให้วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสามารถดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาสู่วารสารที่มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นต่อไป

 

อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์

บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-12-25
Section
บทบรรณาธิการ