บทบรรณาธิการ

  • likit siri

Abstract

          วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 ฉบับนี้ มุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และการใช้ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

          วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความจำนวนทั้งสิ้น 15 บทความ จำแนกเป็นบทความวิจัยจำนวน 12 บทความ และบทความวิชาการ จำนวน 3 บทความ เนื้อหาโดยรวมของบทความสะท้อนผลการวิจัยหรือมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา การตลาด การเงิน - การบัญชี การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลสุขภาพ

          กองบรรณาธิการวาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่าน นักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป จะได้สาระคุณค่าทางวิชาการที่เป็นประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ ท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุก ๆ ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายที่ทำให้วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปา งสามารถดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาสู่วารสารที่มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-30
Section
บทบรรณาธิการ