การรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรผ่าน ความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายภาคใต้และภาคตะวันตก

  • เมษา เจริญโชควิทยา
  • วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
Keywords: การรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กร, ความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กร, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

Abstract

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กร ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรผ่านความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายภาคใต้และตะวันตก ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายภาคใต้และตะวันตก จำนวน 202 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและแบบพหุคูณ โดยใช้เทคนิควิธีนำเข้า ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กร ความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กร ทางด้านโครงสร้างมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร การรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กรทางด้านสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กร แต่ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรมีมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรเป็นตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กรและส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

            ผลการวิจัย สามารถนำไปกำหนดการรับรู้ความสัมพันธ์ในองค์กร ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรผ่านความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กรและนำไปสู่ผลการดำเนินงานขององค์กรที่ดีลดปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรได้ 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-30
Section
บทความวิจัย