การรับรู้ภาวะผู้นำและการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อ ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9

  • ทวีศักดิ์ อินต๊ะรัตน์
  • บุญฑวรรณ วิงวอน
Keywords: การรับรู้ภาวะผู้นำ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, ผลการดำเนินงาน,

Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของการรับรู้ภาวะผู้นำ การบริหารเชิงกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน รวมทั้งศึกษาการรับรู้ภาวะผู้นำและการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ พนักงานระดับ 1-7 ของธนาคารออมสิน เขตแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง จำนวน 353 คน เครื่องมือ คือแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหูคูณ

     ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ภาวะผู้นำ การบริหารเชิงกลยุทธ์และผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามจากมากไปหาน้อย คือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ รองลงมา คือ การรับรู้ภาวะผู้นำและผลการดำเนินงาน

     ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ พบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ภาวะผู้นำมีผลต่อการดำเนินงานมากที่สุด รองลงมา คือ การบริหารเชิงกลยุทธ์มีผลต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ0.05

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-30