การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้และไม่ใช้คำอุปสรรค ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • อัจฉรา ชื่นใจ
  • ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน
Keywords: คำศัพท์, คำอุปสรรค, วิธีการสอนคำศัพท์,

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้และไม่ใช้คำอุปสรรคประกอบการสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในวิธีการสอนคำศัพท์ที่แตกต่างกันนี้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาวิทย์ จังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 65 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 33 คนและกลุ่มควบคุมจำนวน 32 คน

     ผู้วิจัยได้ทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบความรู้ทางคำศัพท์ก่อนเรียน แล้วทดลองสอนกลุ่มทดลองโดยใช้คำอุปสรรคด้วยการแยกคำอุปสรรคออกจากคำศัพท์ และสอนกลุ่มควบคุมโดยไม่ใช้คำอุปสรรคด้วยการให้ความหมายของคำทั้งหมด หลังจากนั้นจึงประเมินผลโดยให้ทำแบบทดสอบความรู้ทางคำศัพท์หลังเรียน

     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้คำอุปสรรคส่งผลต่อการเรียนรู้คำศัพท์ นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการสอน นักเรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติดีต่อการสอนคำศัพท์โดยใช้คำอุปสรรค

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-30