กลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  • ยุพิน เถื่อนศรี
  • สุประวีณ์ อ่อนจันทร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ และหากลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชาย จำนวน 360 คน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาชาย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และแนวคำถามในการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัย พบว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า เคยเห็นการสูบบุหรี่ในบริเวณบ้านเป็นประจำ จำนวน 93 คน เคยได้รับควันบุหรี่ในที่สาธารณะโดยไม่ได้สูบจำนวน 284 คน สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่คือ บ้าน 2. กลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา มีดังนี้ 1) ด้านตนเอง ได้แก่ ผู้สูบบุหรี่ควรมีจิตใจแน่วแน่ในการเลิกบุหรี่ และควรทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในยามว่าง 2) ด้านสถาบันครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวควรใส่ใจดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก 3) ด้านหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ได้แก่ ควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด มีมาตรการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังและปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ 4) ด้านสถาบันการศึกษา ได้แก่ อบรมเรื่องโทษของบุหรี่ให้กับเยาวชนและประชาชน และกำหนดโทษสำหรับนักศึกษาที่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-30