บุพปัจจัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี

  • วริศรา เหล่าบำรุง
Keywords: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, คุณภาพข้อมูลทางบัญชี,

Abstract

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบุพปัจจัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 2) เพื่อเปรียบเทียบบุพปัจจัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ประเภทของธุรกิจ โดยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชายร้อยละ 51.00 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า ร้อยละ 74.50 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 30,000-60,000 บาท ร้อยละ44.50 อายุเฉลี่ย 37.52 ปี ประสบการณ์ในการทำงานเฉลี่ย 7.82 ปี ประเภทธุรกิจ ค้าปลีก ร้อยละ 39.00 จำนวนพนักงาน 101-150 คน ร้อยละ 31.50 ทุนจดทะเบียน 50-100 ล้านบาท ร้อยละ 31.50 รายได้รวมต่อปี 50-100 ล้านบาท ร้อยละ 39.00 สินทรัพย์รวมต่อปี 50-100 ล้านบาท ร้อยละ 40.50 พบว่า บุพปัจจัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-30