การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลา

  • นุชนาถ คงทอง
  • นุชนาฏ ใจดำรงค์
  • วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
Keywords: ชุดฝึกอบรม, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์,

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 90 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ ชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4) เพื่อศึกษาคุณภาพชิ้นงานหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

     กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ คือ ครูที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ คือ ครูที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่หาประสิทธิภาพ

     ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90.50 2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก (=4.08, S.D.=0.19) 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพชิ้นงานหลังการฝึกอบรมได้อยู่ในระดับดี (=3.74)

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-30