วารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านสาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา,  สังคมวิทยา, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารการศึกษา, นิติศาสตร์. บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน ( double-blind review) ภาษาที่รับตีพิมพ์ภาษาไทยเท่านั้น โดยกำหนดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นเป็น 4 ฉบับได้แก่

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม

ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน  

ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน

ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม   

โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 1 2566 เป็นต้นไป ซึ่งทางวารสารสามารถรับประเภทบทความ  คือ  บทความพิเศษ บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ และปกิณณกะ

สำหรับค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ทางผู้เขียนหรือผู้วิจัยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 3,500 บาทต่อ 1 ผลงานโดยโอนเข้าชื่อบัญชี วารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 511-3-06403-3 พร้อมแนบสลิปมาในระบบด้วย