วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านสาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา,  สังคมวิทยา, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารการศึกษา, นิติศาสตร์. บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน ( double-blind review) ภาษาที่รับตีพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดออกวารสาร ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ซึ่งทางวารสารสามารถรับประเภทบทความ  คือ  บทความพิเศษ บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ และปกิณณกะ สำหรับค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ให้อยู่ในมติของกองบรรณาธิการ ข้อมูลลิขสิทธิ์ต่างวารสาร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย