หมายเลข ISSN :

 • ISSN : 2586-9310 (Print)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ISSN: 2672-9792 (Online)

นโยบายและขอบเขตการเผยแพร่และตีพิมพ์ [Focus and Scope] :

 •           วารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านสาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา,  สังคมวิทยา, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารการศึกษา, นิติศาสตร์. ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดโดยถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและหรือที่เกี่ยวข้อง
 •           ***โดยเริ่มต้นเมื่อบทความที่ได้รับการเผยแพร่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป***บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน ( double-blind review) ภาษาที่รับตีพิมพ์ภาษาไทยเท่านั้น โดยกำหนดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นเป็น 4 ฉบับได้แก่  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน  ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม   โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 1 2566 เป็นต้นไป ซึ่งทางวารสารสามารถรับประเภทบทความ  คือ  บทความพิเศษ บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ และปกิณณกะ

          จุดมุ่งหมาย : เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน ถ่ายทอด และสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารรูปแบบสิ่งพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ***เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป***

เงื่อนไข/ข้อกำหนด : 

 1. รับต้นฉบับบทความที่เป็นไปตามเกณฑ์ รูปแบบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่วารสารกำหนดไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากวารสารแล้วเท่านั้น (ไม่รับต้นฉบับบทความที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้)
 2. บทความที่ส่งขอรับการพิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารอื่น
 3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นข้อคิดเห็นของผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์/ผู้เขียน เท่านั้น และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความนั้น
 4. บทความที่ได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          **กรณีปัญหาอันเกิดจากการร้องเรียนและสืบพบว่าไม่เป็นไปตามดังที่ร้องเรียนซึ่งส่งผลเสียและความไม่เป็นธรรมโดยตรงและโดยอ้อมต่อการบริหารและต่อผู้จัดการงานวารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และสิ้นสุด กระบวนการ  วารสารฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (มาตรา 14) ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 326 และมาตรา 328) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 423)** 

สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง จาก พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

          กระบวนการพิจารณาและประเมินบทความ [Peer Review Process] :

 1. 1. บรรณาธิการ รองบรรณาธิการหรือผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณีต้นฉบับบทความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ตามที่วารสารฯ กำหนดไว้ "รับเข้าสู่กระบวนการต่อไป" (1) กรณีไม่เป็นไปตามข้อ (2) "ไม่รับเข้าสู่กระบวนการ"
 1. 2. บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน (ต่อบทความ) ในรูปแบบ Double blinded Peer-review

          กรณีบทความที่มีโอกาสถูกปฏิเสธในขั้นพิจารณาบทความเบื้องต้น (Screening) อันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ (ข้อใดข้อหนึ่งเป็นต้นไป)

 1. เนื้อหาของต้นฉบับบทความ (วิจัย/วิชาการ) ไม่ตรงกับขอบเขตและเนื้อหา (Aims & Scope) ของวารสาร และ/หรือ
 2. มีความซ้ำซ้อนและการคัดลอก (Plagiarism) เกินกว่าร้อยละ 20 โดยกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาความซ้ำซ้อนในเชิงคุณภาพประกอบ และ/หรือ
 3. เนื้อหาบทความ (วิจัย/วิชาการ) ไม่มีองค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการอย่างเด่นชัดหรือมีนัยสำคัญ และ/หรือ
 4. ไม่แสดงถึงประโยชน์ในทางปฏิบัติที่ได้จากกงานวิจัย (บทความวิจัย) และ/หรือ
 5. การใช้ภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหาบทความวิจัย ไม่สอดคล้องตามหลักทางวิชาการ ไม่มีความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ที่นำไปสู่วิธีดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อแสดงผลการวิจัยและอภิปรายผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ/หรือ
 6. ไม่มีการอ้างอิงเนื้อหา ข้อมูล รายละเอียด อย่างครบถ้วน (ทั้งรายการอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ) และ/หรือ
 7. อื่น ๆ ที่ได้แจ้งผลการพิจารณาไปแล้วเป็นอันสิ้นสุด

กำหนดเผยแพร่และตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว [Publication Frequency] :

     1. เผยแพร่และตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว 15-25 เรื่องต่อฉบับ

**เผยแพร่และตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว โดยรูปแบบฉบับในรูปแบบออนไลน์ (เท่านั้น)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป**

      2.เผยแพร่และตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
 • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
 • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ประกาศ วารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ ณ วันที่ 16 พฤษภาภาคม 2566  ดังนี้

ค่าธรรมเนียมค่าบริการตีพิมพ์)

          - บุคลากรภายนอก                                               3,500 บาท

          - บุคลากรภายใน (กรณีงานวิจัยที่ได้รับทุน)           3,500 บาท

          - บุคลากรภายใน (กรณีบทความอื่น ๆ)                   2,000 บาท

     โดยชำระเงินผ่าน ชื่อบัญชี วารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 511-3-06403-3 พร้อมแนบสลิปมาในระบบด้วย โดยเรียกเก็บทุก Submission **และไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี**