กองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการ                    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ     : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ บุญรัตน์

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ       : นายพุทธิพงษ์ กันทะรส

กำหนดเผยแพร่                : ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

พระครูสิริสุตตานุยุต,ดร,รศ.              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูโกวิทย์อรรถวาที,ดร.ผศ.          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ อุเทน ปัญโญ          มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ         มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

รองศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร    มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง