สารบัญ วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์

Main Article Content

Journal of MCU Haripunchai Review

Abstract

วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Haripunchai Review ว. ม. (2021). สารบัญ วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์. MCU Haripunchai Review, 4(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMHR/article/view/251437
Section
contents