แนะนำหนังสือ "พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์"

Authors

  • ศานติ ภักดีคำ

Keywords:

-

Author Biography

ศานติ ภักดีคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

References

พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง ๒๕๕๕.

Downloads

Published

14-03-2023

How to Cite

ภักดีคำ ศ. (2023). แนะนำหนังสือ "พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์". Journal of Thai Studies, 8(2), 229–232. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263511