แนะนำหนังสือ “เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี”

Authors

  • อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

Keywords:

-

Author Biography

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

References

ศรีศักร วัลลิโภดม วลัยลักษณ์ ทรงศิริ และรัชนีบูล ตังคณะสิงห์. เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, ๒๕๕๕

Downloads

Published

14-03-2023

How to Cite

เกษมผลกูล อ. (2023). แนะนำหนังสือ “เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี”. Journal of Thai Studies, 10(1), 127–133. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263689