การตั้งชื่อสุนัขในประเทศไทย ภาพสะท้อนสังคมไทย

Main Article Content

ปัทมา เหมือนสมัย

Abstract

The study aims to analyse the meaning and origins of dog names in Thailand according to three social factors: time period, the gender of the one who named the dog, and the gender of dog, in order to analyze characteristics of Thai society, Thai world view, and Thai values reflected in dog names. The data were 1,325 dog names solicited by questionnaire and interview.
The results show that dog names can be classified into 16 groups on the basis of meaning and into nine groups on the basis of the origin (i.e., why a certain name was given to a certain dog) Time period and the gender of the dog were two factors which corresponded with statistical significance to meaning of dog names, and time period was the only factor which corresponded with statistical significance to origin of dog names.


An interesting finding relevant to sociology was that dogs now have higher status, approaching that of human beings and are considered to be members of the family. Hence, some characteristics of Thai society which are reflected in dog names are similar to some characteristics of Thai society which are reflected in the names given to people. For example, Thai people prefer to choose a unique name and avoid popular names, calling popular names chûe lǒ:, a word with a negative meaning. In contrast, Western people prefer to choose popular names, following trends, and as a result, many people are given the same name. It was also found that Thai people attach increasiing value to wealth, which can be seen in the popularity of dog names in this area of meaning. The reason for this may be that since 1997, many important events have occurred which have affected the Thai economy and the minds of Thai people. Thus, wealth represents security in life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research article

References

กฤติกา ชูผล. (2554). ชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.

จรัลวิไล จรูญโรจน์, หม่อมหลวง. (2552). ภาษาและภาพสะท้อนของวัฒนธรรมจากชื่อเล่นของคนไทย (รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

แถมสุข นุ่มนนท์. (2520). การสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

นันทนา รณเกียรติ. (2556). ทัศนคติการตั้งชื่อเล่นสองพยางค์ของคนไทย. วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร, 18(20), 9-28.

ปรีชา สุขเกษม. (2543). สัตว์ในสำนวนไทย: สิ่งชี้บ่งวัฒนธรรมทางความคิดของคนไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

ปัทมา เหมือนสมัย. (2557). คำอ้างถึงบุรุษในภาษาไทยในการอ้างถึงและพูดคุยกับสัตว์เลี้ยง (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พิจิตรา พาณิชย์กุล. (2547). การศึกษาชื่อและระบบการทอซิ่นมัดหมี่ดั้งเดิมของคนไทพวน อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

วนิดา เจริญศุข. (2532). นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน: การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ ชาติพันธุ์ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (2544). การศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.

สมชาย สาเนียงงาม. (2545). ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ กาลกิณีในชื่อของคนไทย (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สุสานหุ่นยนต์สุนัขอันเป็นที่รัก. (2561, 15 มิถุนายน). สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 จาก http://ngthai.com/cultures/11635/beloved-robot-dogs-funeral.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2549). กว่าจะเป็นนักภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Club de l'Epagneul Breton of the United States. (2013). French Naming Convention. Retrieved June 19, 2018, from http://ceb-us.org/the-epagneul-breton/naming-convention.html.

Isabella and Jacob Top Most Popular Baby Name List. (2010). Retrieved June 22, 2018, from ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5645535/.