The Relationship between Instagram Stories Advertising and Purchase Intention of Consumer in Bangkok

Main Article Content

สุพิชชา ทองบำเพ็ญ
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว

Abstract

The research on the relationship between Instagram stories advertising and purchase intention of consumers in Bangkok aims to 1. study the advertising pattern, the reliability, annoyance and perceptions towards advertising media on Instagram stories 2. Study the relationship between advertising pattern,
reliability of advertising media, annoyance and perceptions towards advertising media on Instagram stories and purchase intentions of consumers in Bangkok. The sample group for this research are 200 people from the age of 18-60 years old who have experiences in using Instagram stories funct ion on
Instagram application and have answered all the questions provi ded in questionnaire. The research revealed that 1. The advertising pa ttern on Instagram stories has relationship with the purchase intention of consumers with statistical significance of .01 and correlation coefficient of 0.29. 2. The reliability towards the advertising media on Instagram stories has relationship with the purchase intention of consumers with statistical significance of .01 and correlation coefficient of 0.42. 3. The annoyance towards the advertising
media on Instagram stories does not have a statistical significant relationship with the purchase intention of consumers. 4. The perception towards the advertising media on Instagram stories has relationship with the purchase intention of consumers with statistical significance of .01 and correlation coefficient of 0.65.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles and Thesis

References

กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. 2551. การโฆษณาเบื้องต้น.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชัยนันท์ ธันวารชร. 2560. การโฆษณาสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความ

ตั้งใจซื้อสินค้า กรณีศึกษา ร้าน ฟาร์ม ดีไซน์ ไทยแลนด์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชููชััย สมิิทธิิไกร. (2558). พฤติิกรรมผู้บริโภค. กรุุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย ลิิขสิิทธิ์สำนักพิมพ์.

ณัฐา ฉางชูโต. 2554. “ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในธุรกิจออนไลน์.” วารสารนักบริหาร 30

(4): 70-81.

ทวีพร พนานิรามัย. 2557. ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A ของผู้บริโภคในเขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธนาภา ฉิมมิ. 2558. เหตุและผลของทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านบริการระบุตำแหน่ง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นธกฤต วันต๊ะเมล์. 2554. หลักการโฆษณา. กรุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นภวรรณ คณานุรักษ์. 2556. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีวีแอลการพิมพ์ จำกัด.

นรวิชญ์ ภูทอนธง. 2557. Google AdWords มือใหม่ก็รวยได้. กรุงเทพมหานคร: วิตตี้ กรุ๊ป.

นิรนาม. 2018. เคาะเม็ดเงินโฆษณาปี 61 ไม่ร้อนแรง คาดโต 4% แตะ 1.2 แสนล้าน ทีวีช่องหลักพาเหรดขึ้นค่าโฆษณา (Online). www.positioningmag.com/1159256. 28 กันยายน 2561.

นิสิต พื้นผา. 2559. ผลกระทบของบุคคลิกภาพของผู้ชมที่มีต่อการตรึงสายตา ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและความรำคาญ เมื่อประเภทของผู้นำเสนอบนวิดีโอโฆษณาแตกต่างกัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปัณฑิตา โรจนกนันท์. 2559. การรู้จัก ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคไทยต่อตราสินค้าที่นำเสนอโดยผู้นำเสนอตราสินค้าและไม่ใช่นำเสนอตราสินค้าผ่านละครโทรทัศน์เกาหลี. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พจนา สัจจาศิลป์. 2553. การโฆษณากับสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 8. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วิทวัส อินทรสว่าง. 2554. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณาผ่านชุมชนเครือข่ายสังคม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิมลพรรณ อาภาเวท. 2553. หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

สุนิฏฐา ภู่พงศ์พันธ์. 2555. ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อ คูปองส่วนลดค่าสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชยกรรมทางสังคมออนน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุพัตรา อำนวยเกียรติ. 2559. ทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิตและการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

อริสรา ไวยเจิรญ. 2557. รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. คณะนิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Animalz. 2018. How the Best Brands Are Crafting Their Instagram Stories (Online).

www.adespresso.com/blog/instagram-stories-best-brands-examples-to-copy/. 30 กันยายน 2561.

Apitsada Nethercott. 2017. 7 เคล็ดลับเพิ่มยอดขายใน INSTAGRAM ที่นักขายของออนไลน์ควรรู้ (Online). www.vsharecontent.com/2017/07/07/7-tips-instagram-ecommerce-need-to-know/. 30 กันยายน 2561.

Brandbuffet. 2018. ส่อง Digital Media Landscape ทั้งตัวเลขเม็ดเงิน แพลตฟอร์มไหนมาแรงพร้อมชี้เป้ากลุ่มไหนจ่ายหนัก (Online). www.brandbuffet.in.th/2018/08/daat-day-2018-digital-media-landscape-spending/. 28 กันยายน 2561.

Delgado-Ballester, E. (2004). Applicability of brand trust scale across product categories: A multigroup invariance analysis. European Journal of Marketing, 38(5/6), 573-592.

DigitalBizIQ. 2018. ห้ามพลาด!!! 3 เทคนิคทำ IG STORIES ที่ FACEBOOK เป็นคนบอก. (Online). www.digitalbiziq.wordpress.com/2018/07/07/%E0%B8%AB%E0%B9 %89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B3-ig-stories-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-facebook/. 28 กันยายน 2561.

Goldsmith, R. E., Lafferty, B.a., & Newell, S. J. 2000. The impact of corporate credibility and celebrity on consumer reaction to advertisement and brands. Journal of Advertising.

John R. Rossiter and Larry Percy. (1985). Advertising Communication Models. NA - Advances in Consumer Research, 12, 510-524.

Speck, P. S., & Elliott, M. T. 1997. Predictors of advertising avoidance in print and broadcast Media. Journal of Advertising.