Critical Discourse Analysis Translation Process Translation of Angkarn Kalayanaphong’s Poem

Main Article Content

รัชฎาพร โชคสมบัติชัย

Abstract

This research is an attempt to develop a translation process to convey meaning as well as rhetoric of the source poem. Van Dijk’s Critical Discourse Analysis - CDA sees the importance of individuality in ideology and language use. Following the concept, CDA Translation Process was constructed. In addition, to study the process, an experimental demonstration was conducted to translate one of Angkarn Kalayanaphong’s poem into English. Thus, this research is the developing and studying of CDA Translation Process, which renders - at the same time - two equivalences; the main idea and rhetorical figures.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles, Academic Articles and Theses

References

เชน นคร. (บ.ก.). (2534). คุยกับกวี อังคาร กัลยาณพงศ์. กรุงเทพฯ: ศยาม.

ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2556). วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์: แนวคิดและการนำมาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ. คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (บ.ก.). (2554). ๘๐ ปี อังคาร กัลยาณพงศ์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2551). ครบรอบ ๘๑ ปี อังคาร กัลยาณพงศ์. งานแสดงผลงานศิลปกรรมของ อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์), โครงการเชิดชูเกียรติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของศิลปินไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สัญฉวี สายบัว. (2553). หลักการแปล. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สัมพันธ์ ก้องสมุทร. (บ.ก.). (2556). อังคาร กัลยาณพงศ์ กวีสามภพชาติ. โครงการอนุรักษ์และเชิดชูเกียรติศิลปินเอกของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: วสี ครีเอชั่น.

อังคาร กัลยาณพงศ์. (2551). มัฆวานรังสรรค์. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.

อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์. (2557). บันทึก (ความทรงจำ) ถึงพ่ออังคาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พลัสเพรส.

Bassnett, S. (2014). Translation studies. (4rd ed.). London: Routledge.

Felluga, D. F. (2015). Critical Theory: The Key Concept. New York: Routledge.

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology: A Disciplinary Approach. London: Sage. Retrieved from http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20Ideology.pdf

Van Dijk, T. A. (Ed.). (2007). Discourse as Social Interaction. London: Sage.

Van Dijk, T. A. (2008). Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Dijk, T. A. (2009). Society and discourse: how social contexts influence text and talk. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Dijk, T. A. (Ed.). (2011). Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. (2nd ed.). London: Sage.

พิทยา เหรียญสุวรรณ. (2520). ศิลปะการใช้ภาษาในกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์. ปริญญานิพนธ์, การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ

เกษียร เตชะพีระ. (1 พฤศจิกายน 2546). เศรษฐกิจ-การเมือง ในระบอบทักษิณ. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. สืบค้น 18 กันยายน 2560 จาก http://v1.midnightuniv.org/midarticle/newpage46.html

เกษียร เตชะพีระ. (19 เมษายน 2558). การเมืองวัฒนธรรม เกษียร เตชะพีระ

“กับดักรัฐราชการ”. มติชนสุดสัปดาห์. สืบค้น 18 กันยายน 2560, จากเว็บไซต์สำนักข่าวเจ้าพระยา http://chaoprayanews.com/blog/article/2015/04/19/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97/

จักษ์ พันธ์ชูเพชร. (ม.ป.ป.). รัฐกับการใช้อานาจรัฐในการควบคุมสังคม: วิเคราะห์รัฐบาลช่วงปี พ.ศ. 2544-2549. สืบค้น 18 กันยายน 2560 จาก http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_147.pdf

ตลาดหนังสือแปลไทยเป็นเทศ ในบริบทตลาดโลกจากปากคำผู้เล่นจริงเจ็บจริง. (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 กันยายน 2560, จากเว็บไซต์ประพันธ์สาส์น, http://www.praphansarn.com/article/detail/1121

ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์. (2557). บทวิเคราะห์ระบอบการเมืองการปกครองไทยระหว่างประชาธิปไตยจอมปลอมเปรียบเทียบกับอามาตยาธิปไตย. สถาบันรัชต์ภาคย์. สืบค้นจาก http://www.rajapark.ac.th/2014/wp-content/uploads/2014/07/26-07-2557-14-21.pdf

เปิดบทวิเคราะห์การเมือง 'ธีรยุทธ' ฉบับเต็ม. (18 มีนาคม 2555). คมชัดลึก. สืบค้น 18 กันยายน 2560 จาก http://www.komchadluek.net/news/politic/125702

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. (2551). บทที่ 11 "ระบอบทักษิณ" และการเมืองหลังระบอบทักษิณ. การเมืองไทยสมัยใหม่ (น. 119 - 132). ภาควิชาปกครอง, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นจาก http://www.polsci.chula.ac.th/pitch/modernthaipolitics2012/mtpf1d1.pdf

มงคล สงปรางค์. (2551). ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ. ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการเมืองและการปกครอง, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/Mongkol%20-%20Legitimacy.pdf

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. (2553). นามานุกรมนักเขียน-นักแปล. สืบค้น 21 กันยายน 2560 จาก http://www.ocac.go.th/document/book/book_1123.pdf

อุเชนทร์ เชียงเสน. (ม.ป.ป.). พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย. สถาบันพระปกเกล้า. สืบค้นจาก http:// wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0% B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2

Aglionby, J. (2006, September 19). Profile: Thaksin Shinawatra. The Guardian. Retrieved September 17, 2017 from https://www.theguardian.com/world/2006/sep/19/thailand1

Boonyaketmala, B. (2008, Jan 9). Lost in translation: Marcel Barang in perspective. Bangkok Post. Retrieved September 21, 2017 from https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20080109/281758444962790

Erker, E. K. (2010, February 23). Man of letters. Bangkok Post. Retrieved September 21, 2017 from https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20100222/283356173278994

Erker, E. K. (2013, February 3). Literary gems found in translation. Bangkok Post. Retrieved September 21, 2017 from http://www.bangkokpost.com/print/334015/

Mullen, J. (2013, November 27). 10 questions: What's behind the protests in Thailand?. CNN. Retrieved September 17, 2017 from http://edition.cnn.com/2013/11/26/world/asia/thailand-protests-explainer/index.html

Pajevic, M. (Jan, 2014). Translation and Poetic Thinking. German Life and Letters, 67(1), 6 – 21. Retrieved April 27, 2016, from Wiley Subscription Services, Inc. Language: English. Database: Academic OneFile.

Simon, L. M. (2014). Can Thailand Avoid Another Coup?. National Geographic News. Retrieved September 17, 2017 from http://news.nationalgeographic.com/news/features/2014/01/140113-thailand-red-yellow-shirts-thaksin-bhumibol-insurgency-bangkok-world/#.WZWpS1EjHIU

Thailand’s anti-democracy protests merit a rebuke from the U.S. (2014). Washingtom Post. Retrieved October 20, 2017 from https://www.washingtonpost.com/opinions/thailands-anti-democracy-protests-merit-a-rebuke-from-the-us/2014/01/15/ca2205a8-7e1b-11e3-95c6-0a7aa80874bc_story.html?tid=auto_complete&utm_term=.102a25be4442

Thaksin times: Thailand’s coup-makers punish two former prime ministers. (2015, Jan 29). Economist. Retrieved September 17, 2017 from https://www.economist.com/news/asia/21641294-thailands-coup-makers-punish-two-former-prime-ministers-thaksin-times