Focus and Scope 

         วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  E-ISSN: 2673-0456 รับบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติทางสถาปัตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง การวางแผนภาคและเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปอุตสาหกรรม นิเทศศิลป์ และศิลปกรรม แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีกำหนดตีพิมพ์ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) พิจารณาตีพิมพ์บทความแบบ Peer Review โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดกรองบทความที่เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

         วารสารรับบทความ 2 ประเภท ได้แก่

        1) บทความวิจัย (Research Articles) แสดงที่มาความสำคัญ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัยสร้างความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรง มีผลวิจัยและการอภิปรายผล และ
       2) บทความวิชาการ (Academic Articles) แสดงการทบทวนแนวคิด หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประมวลผล

       โดยตั้งแต่ฉบับที่ 28 เป็นต้นไปทางคณะฯ จะเผยแพร่บทความในรูปแบบ E-Journal ที่ Website URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/index


Author guidelines

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

         บทความต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน (ทั้งในและนอกประเทศ) หากเคยเผยแพร่ ต้องมีการอนุญาตพิมพ์ซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบทความ 

         บทความต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่น

         บทความต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

         บทความนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในแวดวงวิชาการ เช่น จากผลการวิจัย/ผลการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล หรือวิธีการวิเคราะห์

         บทความอธิบายแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีเฉพาะทางที่เพียงพอต่อการสร้างกรอบตัวแปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยหรือศึกษา

         บทความอธิบายระเบียบวิธีวิจัย บทความวิจัย ครอบคลุมขอบเขตการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเลือกจำนวนและขนาด วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล หรือวิธีการศึกษา บทความวิชาการ ครอบคลุมรูปแบบและวิธีการ ขอบเขตการศึกษา ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

         ต้นฉบับที่ส่งมาต้องมีคุณภาพการเรียบเรียงเขียนภาษาไทย และหรือภาษาอังกฤษในระดับดี มีระบบการจัดการหัวข้อ เนื้อหา กระชับตรงประเด็นเข้าใจง่าย ไวยากรณ์และตัวสะกดถูกต้อง

         เนื้อหาและรูปแบบการจัดพิมพ์บทคัดย่อถูกต้องตามกำหนดใน รูปแบบการเขียนบทคัดย่อไทย อังกฤษ และมีความยาว 350 คำ

         รูปแบบการจัดพิมพ์บทความถูกต้องตามกำหนดใน รูปแบบอัตโนมัติและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิชาการ

         บทความควรมีความยาวไม่เกิน 2,500-4,000 คำ หรือ 10-15 หน้า กระดาษ A4 รวมภาพประกอบ

         บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH-Sarabun-PSK

         บทความยึดถือรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาบทความ และในรายการอ้างอิงท้ายบทจาก การเขียนอ้างอิงบทความวิชาการคณะฯ APA

         วารสารฯ ขอส่งคืนบทความที่ต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียบเรียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์และตัวสะกด ระบบการจัดการหัวข้อและเนื้อหาให้กระชับตรงประเด็นเข้าใจง่าย รูปแบบการจัดพิมพ์ให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการต่อไป

        บทความทุกบทความที่ส่งมาจะได้รับการอ่าน และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขานั้น ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อและสังกัดของผู้เขียนบทความ (Double Blind) บทความที่ได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์หรือเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ฯ

         ผู้เขียนโปรดปกปิดชื่อหรือข้อมูลที่ชี้นำหรือระบุตัวตนของท่านซึ่งอาจปรากฏในบทความ เช่น การอ้างอิงชื่อของตัวท่านเองแทรกในเนื้อหา รายการอ้างอิง หรือกิตติกรรมประกาศ ดูคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงข้อมูลระบุตัวตนของผู้เขียน

         บทความในลักษณะอื่น นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ


จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์บทความ (Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

          รับรองบทความที่ท่านส่งเข้ามาว่าไม่ได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

          รายงานข้อมูลจากงานวิจัยตามข้อเท็จจริงโดยไม่บิดเบือนข้อมูล

          อ้างอิงผลงานของผู้อื่นที่ท่านใช้ในการเรียบเรียงบทความ โดยแทรกอ้างอิงในเนื้อหา ระบุที่มารูปภาพและรายการอ้างอิงท้ายบทความ

          จัดรูปแบบบทความตามที่วารสารกำหนด และเรียบเรียงเนื้อหาตามที่วารสารแนะนำ

          ระบุชื่อเฉพาะผู้มีส่วนร่วมในการนิพนธ์บทความจริงเท่านั้น

          ระบุแหล่งทุนผู้สนับสนุนการวิจัย

          ส่งหลักฐานการยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลจากผู้สนับสนุนการทำวิจัย

          ตรวจสอบบทความด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจัง โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้  เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น


บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)

          พิจารณาและคัดกรองบทความ และให้คำแนะนำผู้นิพนธ์ เพื่อการตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพทางวิชาการ

          ไม่เปิดเผยข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับผู้นิพนธ์และผู้ประเมินในระหว่างการคัดกรองบทความ

          พิจารณาและคัดกรองบทความตีพิมพ์จากองค์ความรู้ใหม่ ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และความสอดคล้องกับนโยบายของวารสาร

          ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เคยได้รับการตีพิมพ์แล้ว

          ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นที่ส่งผลต่อการพิจารณาและคัดกรองบทความตีพิมพ์

          ยุติการพิจารณาบทความเพื่อการตีพิมพ์ทันทีเมื่อพบการคัดลอกผลงาน และขอคำชี้แจงจากผู้นิพนธ์เพื่อการพิจารณา“ปฏิเสธ”หรือ“ตอบรับ”บทความนั้น


บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

          ไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความกับบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะที่บทความอยู่ในขั้นตอนการประเมิน

          แจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความที่ท่านมีผลประโยชน์ร่วม ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินบทความ

          รับประเมินบทความในสาขาวิชาที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ หรือบทความที่ท่านประเมินคุณภาพของระเบียบวิธีการวิจัยหรือวิธีการศึกษาได้

          พิจารณาบทความจากคุณภาพของเนื้อหา ประเด็นการวิจัยหรือการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่สำคัญ ระเบียบวิธีการวิจัยหรือวิธีการศึกษาที่สอดคล้องวัตถุประสงค์และสร้างความน่าเชื่อถือ

          แนะนำผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่สำคัญกับบทความที่ประเมินหากผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง

         แจ้งให้บรรณาธิการทราบหากพบข้อมูลในบทความคล้ายคลึงกับบทความอื่น


Publication Frequency

        วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. กำหนดตีพิมพ์ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

          ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และ

          ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 


Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.


Publisher

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
School of Architecture, Art, and Design, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand


Sources of Support

งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Journal History

วารสารฉบับที่ 1 ปีที่ 1 พ.ศ. 2542 / Vol.1 No.1/1998
วารสารฉบับที่ 2 ปีที่ 1 พ.ศ. 2543 / Vo.l.2 No.1/1999
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ จุลเสนีย์
Asst. Prof.Ekaphong Chulasanic
บรรณาธิการ อาจารย์ ดร. นันทนา ศิรประภาศิริ
Dr.Nuntana Siraprapasiri

**************************************************

วารสารฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2546 / Vol.1 No.2003
วารสารฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2547 / Vol.1 No.2004
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธร เลื่อนฉวี
Asst. Prof.Kulthorn Luernshavee
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี
Asst. prof. Ph.D.Virajada Buasri

**************************************************

วารสารฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 พ.ศ. 2549 / Vol.3 No.1/2006
วารสารฉบับที่ 4 เล่มที่ 2 พ.ศ. 2549 (ฉบับพิเศษ) / Vol.4 No.2/2006
วารสารฉบับที่ 5 เล่มที่ 1 พ.ศ. 2550 / Vol.5 No.1/2007
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล สุวัจนานนท์
Asst.Prof.Nobpadol Suvachananonda
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ปิติมณียากุล
Asst.Prof. Ph.D.Uraiwan Pitimaneeyakul

**************************************************

วารสารฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2551 / Vol.6/2008
วารสารฉบับที่ 7 ปี พ.ศ. 2551 / Vol.7/2008
วารสารฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2552 / Vol.8/2009
วารสารฉบับที่ 9 ปี พ.ศ. 2552 / Vol.9/2009
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล สุวัจนานนท์
Asst.Prof.Nobpadol Suvachananonda
บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ อุปลา
Dr.Prapatpong Upala

**************************************************

วารสารฉบับที่ 10 ปีที่ 12 พ.ศ. 2553 / Vol.10 No.12/2010
วารสารฉบับที่ 11 ปีที่ 12 พ.ศ. 2553 / Vol.11 No.12/2010
วารสารฉบับที่ 12 ปีที่ 13 พ.ศ. 2554 / Vol.12 No.13/2011
คณบดี รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
Assoc.Prof.Boonsanong Ratanasoontragul
บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.นิจสิรี แววชาญ
Dr.Nijsiree Waeochan

**************************************************

วารสารฉบับที่ 13 ปีที่ 13 พ.ศ. 2554 / Vol.13 No.13/2011
วารสารฉบับที่ 14 ปีที่ 14 พ.ศ. 2555 / Vol.14 No.14/2012
คณบดี รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
Assoc.Prof.Boonsanong Ratanasoontragul
บรรณาธิการ อาจารย์ภาสิต ลีนิวา
Mr.Pasit Leeniva

**************************************************

วารสารฉบับที่ 15 ปีที่ 14 พ.ศ. 2555 / Vol.15 No.14/2012
วารสารฉบับที่ 16 ปีที่ 15 พ.ศ. 2556 / Vol.16 No.15/2013
คณบดี รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล
Assoc.Prof.Boonsanong Ratanasoontragul
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์
Assoc.Prof.Jantanee Bejrananda

**************************************************

วารสารฉบับที่ 17 ปีที่ 15 พ.ศ. 2556 / Vol.17 No.15/2013
วารสารฉบับที่ 18 ปีที่ 16 พ.ศ. 2557 / Vol.18 No.16/2014
วารสารฉบับที่ 19 ปีที่ 16 พ.ศ. 2557 / Vol.19 No.16/2014
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ  โสวิทยสกุล
Asst. Prof.Pichet  Sowittayasakun 
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ 
Assoc. Prof.Jantanee Bejrananda

**************************************************

วารสารฉบับที่ 20 ปีที่ 17 พ.ศ. 2558 / Vol.20 No.17/2015
วารสารฉบับที่ 21 ปีที่ 17 พ.ศ. 2558 / Vol.21 No.17/2015
วารสารฉบับที่ 22 ปีที่ 18 พ.ศ. 2559 / Vol.22 No.18/2016
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ  โสวิทยสกุล
Asst. Prof.Pichet  Sowittayasakun 
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.อมร กฤษณพันธุ์
Assoc. Prof.Amon Krisanapan, Ph.D.

**************************************************

วารสารฉบับที่ 23 ปีที่ 18 พ.ศ. 2559 / Vol.23 No.18/2016
วารสารฉบับที่ 24 ปีที่ 19 พ.ศ. 2560 / Vol.24 No.19/2017
วารสารฉบับที่ 25 ปีที่ 19 พ.ศ. 2560 / Vol.25 No.19/2017
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ  โสวิทยสกุล
Asst. Prof.Pichet  Sowittayasakun 
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา ชวาลกุล
Asst. Prof.Yada Chawankun, Ph.D.

**************************************************

วารสารฉบับที่ 26 ปีที่ 20 พ.ศ. 2561 / Vol.26 No.20/2018
วารสารฉบับที่ 27 ปีที่ 20 พ.ศ. 2561 / Vol.27 No.20/2018
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
Asst. Prof.Antika Sawadsri, Ph.D.
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา ชวาลกุล
Asst. Prof.Yada Chawankun, Ph.D.

**************************************************

วารสารฉบับที่ 28 ปีที่ 21 พ.ศ. 2562 / Vol.28 No.21/2019
วารสารฉบับที่ 29 ปีที่ 21 พ.ศ. 2562 / Vol.29 No.21/2019
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
Asst. Prof.Antika Sawadsri, Ph.D.
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา ชวาลกุล
Asst. Prof.Yada Chawankun, Ph.D.

**************************************************

วารสารฉบับที่ 30 ปีที่ 22 พ.ศ. 2563 / Vol.30 No.22/2020
วารสารฉบับที่ 31 ปีที่ 22 พ.ศ. 2563 / Vol.31 No.22/2020
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
Asst. Prof.Antika Sawadsri, Ph.D.
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา ชวาลกุล
Asst. Prof.Yada Chawankun, Ph.D.

**************************************************

วารสารฉบับที่ 32 ปีที่ 23 พ.ศ. 2564 / Vol.32 No.23/2021
วารสารฉบับที่ 33 ปีที่ 23 พ.ศ. 2564 / Vol.33 No.23/2021
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
Asst. Prof.Antika Sawadsri, Ph.D.
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา ชวาลกุล
Asst. Prof.Yada Chawankun, Ph.D.

**************************************************