Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • บทความต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน (ทั้งในและนอกประเทศ) หากเคยเผยแพร่ ต้องมีการอนุญาตพิมพ์ซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบทความ
 • บทความไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่น
 • บทความต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • บทความนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในแวดวงวิชาการ เช่น จากผลการวิจัย/ผลการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล หรือวิธีการวิเคราะห์
 • บทความอธิบายแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีเฉพาะทางที่เพียงพอต่อการสร้างกรอบตัวแปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยหรือศึกษา
 • บทความอธิบายระเบียบวิธีวิจัย (บทความวิจัย) ครอบคลุมขอบเขตการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเลือกจำนวนและขนาด วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล หรือวิธีการศึกษา (บทความวิชาการ) ครอบคลุมรูปแบบและวิธีการ ขอบเขตการศึกษา ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ต้นฉบับที่ส่งมาต้องมีคุณภาพการเรียบเรียงเขียนภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษระดับดี มีระบบการจัดการหัวข้อ เนื้อหา กระชับตรงประเด็นเข้าใจง่าย ไวยากรณ์และตัวสะกดถูกต้อง
 • เนื้อหาและรูปแบบการจัดพิมพ์บทคัดย่อถูกต้องตามกำหนดในรูปแบบการเขียนบทคัดย่อไทย อังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 350 คำ
 • รูปแบบการจัดพิมพ์บทความถูกต้องตามกำหนดในรูปแบบอัตโนมัติและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิชาการ APA
 • บทความควรมีความยาว 2,500-4,000 คำ หรือ 15-20 หน้า กระดาษ A4 รวมภาพประกอบ
 • บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรชนิด TH-Sarabun-PSK
 • บทความยึดถือรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาบทความและในรายการอ้างอิงท้ายบทจาก การเขียนอ้างอิงบทความวิชาการคณะฯ APA
 • วารสารฯ ขอส่งคืนบทความที่ต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียบเรียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์และตัวสะกด ระบบการจัดการหัวข้อและเนื้อหาให้กระชับตรงประเด็นเข้าใจง่าย รูปแบบการจัดพิมพ์ให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการต่อไป
 • บทความทุกบทความที่ส่งมาจะได้รับการอ่าน และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขานั้น ๆ โดยไม่ทราบชื่อของผู้เขียนบทความ (Double Blind)
 • ผู้เขียนโปรดปกปิดชื่อหรือข้อมูลที่ชี้นำหรือระบุตัวตนของท่านซึ่งอาจปรากฏในบทความ เช่น การอ้างอิงตัวท่านเองแทรกในเนื้อหา รายการอ้างอิง หรือกิตติกรรมประกาศ
 • บทความในลักษณะอื่น นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
(Instructions for Authors)

1.  ประเภทของผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
    1.1  บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ บทความการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากการตั้งสมมติฐาน หรือกำหนดปัญหา ระบุวัตถุประสงค์ ทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีที่สอดคล้องวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูล ตีความ อภิปรายและสรุปผล
    1.2  บทความวิชาการ (Academic Article) ได้แก่ บทความการวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อประมวลแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ ที่เรียบเรียงขึ้นจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น
    1.3 บทความปริทัศน์ (Review Article) ได้แก่ บทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบกัน


2. เนื้อหาของบทความ
    ประกอบด้วย
    2.1  ชื่อเรื่อง (Title)
สอดคล้องวัตถุประสงค์ ขอบเขตหรือผลการวิจัย กระชับ ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ขึ้นต้นด้วยชื่อเรื่องภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ
    2.2  ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด (Authors)
          ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็มของผู้เขียนทุกคน หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ
    2.3  บทคัดย่อ (Abstract)
          ประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 350 คำ กระชับและตรงประเด็นครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลและผลการวิจัย (บทความวิจัย) หรือครอบคลุมวัตถุประสงค์การศึกษา วิธีการศึกษา และผลการศึกษา (บทความวิชาการ)
    2.4 คำสำคัญ (Keywords)
          กำหนดคำสำคัญที่เหมาะสมสำหรับเป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละไม่เกิน 5 คำ
    2.5  บทนำ (Introduction)
          อธิบายถึงที่มา ความสำคัญของปัญหา และเหตุผลที่นำไปสู่การวิจัยหรือการศึกษา
    2.6  วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Aims) หรือการศึกษา (Study Aims)
          ระบุเป้าหมายของการวิจัยหรือการศึกษา หลีกเลี่ยงการระบุประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
    2.7  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Related Concepts and Theories)
          การประมวลความคิดเชิงลึกจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบการวิจัยหรือการศึกษาอย่างเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ สะท้อนการกำหนดปัจจัย ขอบเขต ระเบียบวิธีการ การเก็บหรือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและนำมาเปรียบเทียบเมื่ออภิปรายผล
    2.8  ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) หรือวิธีการศึกษา (Study Methodology)
          อธิบายกระบวนการวิจัยที่สะท้อนความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ประกอบด้วยรูปแบบและวิธีการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือก จำนวน ขนาด เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ (ถ้ามี) อธิบายกระบวนการศึกษา (บทความวิชาการ) ประกอบด้วย รูปแบบและวิธีการศึกษา จำนวน ขนาด ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
    2.9  ผลการวิจัย (Research Results) หรือผลการศึกษา (Study Results)
          ตีความการวิเคราะห์ผลการวิจัยหรือผลการศึกษาอย่างครอบคลุม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และชี้ให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้และประโยชน์ในเชิงวิชาการ
    2.10  การอภิปรายผล (Discussions)
          อธิบายผลการวิจัยหรือผลการศึกษาว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับองค์ความรู้ หรือผลการวิจัยหรือผลการศึกษาของผู้อื่นมีอยู่ก่อนหรือไม่อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น พร้อมแทรกแหล่งอ้างอิงประกอบ
    2.11  การสรุปผลวิจัย (Conclusions)
          สรุปผลการวิจัยหรือผลการศึกษาอย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์/สมมติฐาน (ถ้ามี)
    2.12  ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
         เสนอแนะการใช้ประโยชน์ของผลการวิจัยหรือผลการศึกษา หรือทิ้งประเด็นคำถามเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยหรือการศึกษาต่อไป
    2.13  กิติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
         ระบุแหล่งทุนสนับสนุนหรือความช่วยเหลือการดำเนินการวิจัยหรือการศึกษา โดยลบข้อความที่เปิดเผยตัวตนและสังกัดของผู้เขียน
    2.14  การอ้างอิง (References)
         โปรดใช้รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา การอ้างอิงรูปภาพ (เฉพาะที่ไม่ใช่ของผู้เขียน) และรายการอ้างอิงท้ายบทตามที่อธิบายในไฟล์ชื่อ การเขียนรายการอ้างอิง APA Style Reference List (7th edition) บนเว็บของวารสาร ฯ
แนะนำผู้เขียนใช้ไฟล์ชื่อ รูปแบบอัตโนมัติและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความวิชาการ บนเว็บของวารสาร ฯ เป็นรูปแบบการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ