วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
(Journal of the Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขา
การออกแบบ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การวางแผนภาคและเมือง
ศิลปอุตสาหกรรม นิเทศศิลป์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย การถ่ายภาพ และศิลปกรรม 

E-ISSN: 2673-0456

สำนักงาน
                   งานวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
                   คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                   เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร:           (+66) 2 329 8365, (+66) 2 329 8366 ต่อ 3551, 5212
Email:       Journal.archkmitl@gmail.com
Website:  https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/index

ที่ปรึกษา:

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 

รองศาสตราจารย์ ดร.อมร กฤษณพันธุ์

รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา

รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์

ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 

รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์

คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์

อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 


บรรณาธิการ:

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ

อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 


กองบรรณาธิการ (ภายนอก):

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองศาสตราจารย์ปิติวรรธน์ สมไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์พิศประไพ สาระศาลิน

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รองศาสตราจารย์อารยะ ศรีกัลยาณบุตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติอร ศิริสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


กองบรรณาธิการ (ภายใน):

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

รองศาสตราจารย์กันจณา  ดำโสภี

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราธร เพ็ญศศิธร

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แข  มังกรวงษ์

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนายุ  ไชยรัตนานนท์

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจสิรีห์  แววชาญ

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 

อาจารย์ ดร.รวิช  ควรประเสริฐ

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. 


ฝ่ายจัดการ:

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

นางศิริรัตน์  มีโทน

นักวิชาการศึกษา

นางวรัญชลี  คูณมี

นักวิชาการศึกษา


กำหนดการเผยแพร่

        วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. กำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

          ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 

          ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 


วิธีการเผยแพร่บทความ

        เผยแพร่บทความในรูปแบบ E-Journal ผ่าน Website วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
        URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/index

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ

2021-08-13

megaphone-docomo_30x30.pngวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

เปิดรับบทความฉบับเต็มตลอดทั้งปี

 

ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) : พิจารณาบทความที่ส่งเข้ามาภายใน วันที่ 25 ธันวาคม

ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.) : พิจารณาบทความที่ส่งเข้ามาภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม

 

 

ผู้สนใจส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางศิริรัตน์ มีโทน และ นางวรัญชลี คูณมี

เบอร์โทร: 02- 329 8365 มือถือ: 09 4942 4960, 09 1409 2475

หรืออีเมลวารสาร: journal.archkmitl@gmail.com

 

กรอบเวลาส่งบทความ

Vol. 34 No. 1 (2022): January-June 2022

Published: 2022-06-28

Graphic Design for Street Food by K-POP Concept

Mooktra Thongves, Suppakorn Disatapundhu, Pawin Bunnag

162-178

View All Issues

Indexed in tci