ที่ว่างส่วนตัว ในโลกของเด็กวัยก่อนเรียน ( Private Space in Preschool Children’s World)

Main Article Content

มิ่งมาดา นยนะกวี

Abstract

บทคัดย่อ
     ความต้องการการมีสภาวะส่วนตัว เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันของมนุษย์ แม้กระทั่งเด็กเล็ก บทความนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการสร้างที่ส่วนตัวของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีทางปรากฏการณ์ศาสตร์ ร่วมกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ผนวกกับประสบการณ์ในการศึกษาภาคสนามในการทำความเข้าใจสภาวะความเป็นส่วนตัวในวัยเด็ก
นำไปสู่การอธิบายลักษณะพื้นที่ส่วนตัวของเด็ก โดยบทความในส่วนแรก เป็นการศึกษามโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะความเป็นส่วนตัว ได้แก่ ความหมายของสภาวะส่วนตัว เปิดประเด็นไปสู่ พฤติกรรมการอยู่โดยลำพังของเด็ก เพื่อใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจในส่วนที่ 2 ของบทความนี้ ซึ่งเป็นวิเคราะห์ลักษณะมิติทางกายภาพของพื้นที่ส่วนตัวในเด็ก โดยสรุปแล้ว เด็กมีความต้องการพื้นที่ส่วนตัว ห่างไกลจากสายตาของผู้อื่น เพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้สำรวจ และสร้างโลกส่วนตัวภายในพื้นที่นั้นๆ พื้นที่ส่วนตัวของเด็กมีลักษณะ เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก หรือมุมเล็กๆ ของห้อง อนึ่ง การเกิดพื้นที่ส่วนตัวสามารถเกิดได้จากระยะส่วนบุคคล (Personal Space) ซึ่งเป็นระยะที่มองไม่เห็น โดยที่ระยะส่วนบุคคลนี้จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแปรผันตามอายุที่มากขึ้น


คำสำคัญ : สภาวะความเป็นส่วนตัว พื้นที่ส่วนตัว เด็กวัยก่อนเรียน


Abstract


     Privacy is a basic human need even for children. The objective of this article is to investigate the secret place on preschool age in which the information has been gathered from previous researches and field studies by looking through existing studies, documents and fields, observing how to create secret place on preschool age. The information was analyzed by using knowledge phenomenology and psychology in order to understand the meaning of privacy in preschool age and characteristics of the secret place. There are two parts in this article which first part explains about the concept of privacy, the meaning of privacy and solitary behavior in children. Second part explains about physical dimension in the secret place of children. Inconclusion, children need privacy. They seek the secret place that out of sight from other so as to explore themselves and create their world in the secret place. The secret place can be a small space that fits to their body or a small empty space at the corner of room. However, the secret place can be defied by a personal space. The personal space is invisible boundaries that are getting bigger when children grow old.


Keywords: Privacy, Secret Place, Preschool Children


 

Article Details

How to Cite
นยนะกวี ม. (2018). ที่ว่างส่วนตัว ในโลกของเด็กวัยก่อนเรียน ( Private Space in Preschool Children’s World). Asian Creative Architecture, Art and Design, 25(2), 1–10. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/108653
Section
Academic Articles