ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านตลาดล่าง จังหวัดลพบุรี (Factors Affecting the Changes of Taladlang District, Lopburi Province)

Main Article Content

ฐิติมาพร พามา
กฤตพร ห้าวเจริญ

Abstract

บทคัดย่อ
     การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านตลาดล่าง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยศึกษาจากพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของย่านตลาดล่างที่สามารถแสดงออกผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง คน กิจกรรมและการใช้พื้นที่ แล้วจึงสรุปปัจจัยหลัก และปัจจัยรองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านตลาดล่างในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้การเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจ การสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ทั้งบุคคลสำคัญ และบุคคลทั่วไป รวมถึงสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจากการศึกษาพบว่าในยุคเริ่มต้นชุมชนการค้าย่านตลาดล่างเป็นพื้นที่ชุมชนการค้าที่เกิดขึ้นจากการตั้งถิ่นฐานในทำเลที่เหมาะสม ประกอบกับความพร้อมด้านสาธารณูปการ จึงสนับสนุนให้เกิดการตั้งถิ่นฐานและทำการค้าโดยมีนโยบายการค้ากับต่างชาติสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางการค้าบริเวณย่านตลาดล่างอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ยุครุ่งเรืองทางการค้าได้มีการพัฒนาการคมนาคมทางบกและทางรางทำให้การเดินทางขนส่งสะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมการค้าคึกคักและดึงดูดให้เกิดการอพยพข้าวของพ่อค้า และแรงงานต่างชาติ แต่ต่อมาเมื่อเกิดการขยายตัวของเมืองและพัฒนาย่านการค้าใหม่ประกอบกับการพัฒนาเส้นถนนอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นการปิดกั้นเส้นทางทางน้ำลงโดยสมบูรณ์ ทำให้บทบาทการเป็นย่านการค้าของย่านตลาดล่างลดลง กล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านตลาดล่างที่สำคัญ คือ ปัจจัย ด้านการคมนาคมและการขนส่ง และปัจจัยรอง คือ รูปแบบและประเภทของกิจกรรม และการเข้ามาลงทุนของธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ในย่านการค้าใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และกิจกรรม ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของย่านตลาดล่างจนถึงปัจจุบัน


คำสำคัญ: ปัจจัย การเปลี่ยนแปลง ย่านตลาดล่าง


Abstract
     This study focuses on the factors affecting the changes of a commercial district, Taladlang in Lopburi province, Thailand, from past to present by studying the relationship among people, community-based activities, and area usage behavior. The study will identify primary and secondary factors affecting the changes of Taladlang in each period. The methodologies include a survey and interviewing key informants and local people, as well as using secondary data from related organizations. The results show that, in the early period, with availability of public facilities, Taladlang was suitable for settlements and trading. Moreover, the open trading policy helped to promote the growth of trading activities in the area successively. As a result, the development of land and rail transportation was initiated for more convenience, trading activities bustled, and merchants and foreign laborers migrated into the area. However, in the later period, due to urban growth and the development of new commercial districts along with the full development of the road, the water way was shut down completely. These changes have diminished the commercial role of Taladlang. In short, the primary factors affecting the changes of Taladlang are transportation and logistics. The secondary factors are the format and type of activities as well as the investment of large business enterprises in new commercial districts. Moreover, changes in lifestyle and activities play an important role in the changes of the commercial district, Taladlang in Lopburi province, up to the present.


Keywords: Factors Changes Taladlang District

Article Details

How to Cite
พามา ฐ., & ห้าวเจริญ ก. (2018). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านตลาดล่าง จังหวัดลพบุรี (Factors Affecting the Changes of Taladlang District, Lopburi Province). Asian Creative Architecture, Art and Design, 25(2), 51–68. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/108735
Section
Research Articles