ภูมิทัศน์สรรสร้างจากต้นไม้ปลูกโดยดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ (Landscape Built from Trees Planted by Police Senior Sergeant Major Wichai Suriyuth)

Main Article Content

นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์

Abstract

บทคัดย่อ
     การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะการปลูกต้นไม้และวิเคราะห์การปลูกไม้ยืนต้นของดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธต่อภูมิทัศน์ พื้นที่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ การเก็บข้อมูลการปลูกต้นไม้ การเลือกพื้นที่ปลูก วิธีการปลูก วิธีการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลลักษณะทางภูมิทัศน์ที่ เกิดขึ้นจากต้นไม้ปลูกโดยดาบตำรวจวิชัยด้วยวิธีการสังเกต พื้นที่ศึกษาได้แก่ 1) พื้นที่ริมทางหลวงชนบท ศก. 4020 (อำเภอ อุทิมพรพิสัย –อำเภอปรางค์ภู่) 2) พื้นที่ริมน้ำบริเวณคลองห้วยวะและ 3) ป่าช้าวัดบ้านระหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของพื้นที่สาธารณะ จากนั้นทำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของลักษณะภูมิทัศน์ในพื้นที่ศึกษา ผลของการวิจัยพบว่า ดาบตำรวจวิชัยเริ่มทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ดังกล่าวโดยการเก็บเมล็ดจากต้นไม้ท้องถิ่นเดิมที่ร่วงอยู่มาปลูก พื้นที่ที่ปลูกเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งชาวบ้านสามารถนำต้นไม้มาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ได้แก่ พื้นที่ริมถนน พื้นที่ริมน้ำ โรงเรียน วัดและป่าช้า ประโยชน์จากต้นไม้ปลูกของดาบตำรวจวิชัยในด้านภูมิทัศน์ ได้แก่ การสร้างความสวยงามเป็นธรรมชาติ ช่วยให้เกิดการรับรู้ตำแหน่งสถานที่รวมทั้งให้ความเป็นเอกลักษณ์แก่ชุมชน ในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุกรรมพืชท้องถิ่น


คำสำคัญ : ดาบตำรวจวิชัย การปลูกต้นไม้ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


Abstract
     This research aims to study the work of Police Senior Sergeant Major Wichai Suriyuth in changing the landscape, especially in Prang Ku district, Si Sa Ket province. Data on his inspiration, planting locations, planting methods and post-planting management were collected by interviews. Data on characteristics of landscape created by Police Senior Sergeant Major Wichai’s planting were collected by field survey. Study areas are 1) areas along Highway No. 4020 (Uthumphon Phisai district – Prang Ku district) 2) areas along Huai Wa canal and 3) Ban Rahan temple cemetery. Landscape was physically analyzed together with other benefits from the plants. The research found that Police Senior Sergeant Major Wichai started tree planting activities by collecting falling seeds from local trees and planting in areas where local people gain benefits, from them such as along the streets, rivers, schools, the temples and Cemetery. The landscape advantages of Police Senior Sergeant Major Wichai’s planting were the environmental beautification, the creation of locality and community uniqueness, the local plants conservation and propagation.


Keywords: Police Senior Sergeant Major Wichai, Tree Planting, Prang Ku District, Si Sa Ket Province

Article Details

How to Cite
ไตรรัตน์วงศ์ น. (2018). ภูมิทัศน์สรรสร้างจากต้นไม้ปลูกโดยดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ (Landscape Built from Trees Planted by Police Senior Sergeant Major Wichai Suriyuth). Asian Creative Architecture, Art and Design, 25(2), 81–91. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/108814
Section
Research Articles