พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน: กรณีศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Interior Architectural Student’s Learning Behavior: Case Study of the KMITL’s Interior Architecture Curriculum)

Main Article Content

นิจสิรีห์ แววชาญ

Abstract

บทคัดย่อ
     การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายในโดยจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 367 คน ตัวแปรในการวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การใช้เวลาในกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวกับการเรียนรู้ 2) รูปแบบวิธีการเรียนรู้ และ 3) เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อเนื้อหาการสอนและวิธีการสอน คำถามการวิจัยหลัก คือ 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายใน สจล. ต่างหลักสูตร มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 2) นักศึกษามีเจตคติต่อหลักสูตรอย่างไร และ 3) นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้อย่างไร โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 26 ข้อคำถาม วิธีการวิเคราะห์โดยหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า “ที” ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษา ในปีการศึกษา 2554 มีพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างจากนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และเล่นเกมส์ออนไลน์-ออฟไลน์มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักศึกษาใช้เวลานอนมากขึ้น ทว่าเข้าฟังการบรรยายน้อยลงและค้นคว้าจากห้องสมุดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีรูปแบบการเรียนรู้โดยการคิดวิเคราะห์และลงมือทำ/ปฏิบัติจริงมากกว่า อ่านและจดจำ สอดคล้องกับการแสวงหาข้อมูลโดยการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสอบถามข้อมูลจากเพื่อนร่วมชั้นมากกว่าอาจารย์ผู้สอน นำเสนอผลงานโดยการพูด และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทั้งยังมีเจตคติที่เห็นด้วยว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดและสร้างสรรค์อย่างอิสระ ให้เวลาเพียงพอในการเรียนรู้และฝึกฝนทำการบ้าน การค้นคว้าด้วยตนเองและการฝึกปฏิบัติดีกว่าการฟังการบรรยายและปฏิบัติตาม และเนื้อหารายวิชาและการสอนในปัจจุบันมีความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งแสดงใหเห็นคุณภาพของหลักสตู รและความเป็นไปได้ในการจัดการเวลาในการเรียนรู้ตามแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาสู่การศึกษา 4.0 แม้ว่าการนอนหลับยังไม่เพียงพอ แต่การใช้เวลาในกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ และการใช้เวลากับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น


คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมภายใน พฤติกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร การศึกษา 4.0 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


Abstract
     This comparative research investigates student’s learning behaviors within the Interior Architecture Program of 2011 and 2016, Faculty of Architecture, KMITL. Student’s learning behaviors were collected from
total 367 students. Variables in this research are included 3 main areas: time used in learning activities, learning styles and student’s attitudes to teaching and learning contents. Research questions are: 1) Are there any changes in learning behaviors between the students in different academic years? 2) What are stated as attitudes in reflection to the teaching and contents? and 3) What are their learning styles? A questionnaire with 26 questions and demographic data was developed and research result was reported using mean, standard deviation as well as significance from t-test. The research result states that student’s learning behaviors and learning styles changed from the curriculum to curriculum. Significant data on time spending online for searching information and on/off line playing game was increased. By contrast, time spending on reading and library use were significantly declined. Students spent more time sleeping. Their learning styles are practicing and analyses rather than reading and memorizing. They retrived learning information from internet searching and asking from classmates rather than instructors. They also used more oral and electronic presentation rather than writing and drawing by hand. They agreed that learning process was flexible enough to allow them building creativity as well as the teaching contents were suitable. Also the curriculum provided enough time to finish assignments. For attitudes, they stated that self-study is better than lecturing and following instructions. These results have shown the feasibility to ajust the curriculum due to student-centered approach as well as Education 4.0 policy. Even though their sleep duration was inadequated, times spending in other activities and time spending with family were increased.


Keywords: Interior Architecture, Curriculu

Article Details

How to Cite
แววชาญ น. (2018). พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน: กรณีศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Interior Architectural Student’s Learning Behavior: Case Study of the KMITL’s Interior Architecture Curriculum). Asian Creative Architecture, Art and Design, 25(2), 107–123. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/108857
Section
Research Articles