การศึกษาศิลปะในงานออกแบบและจัดสร้างงานจิตรกรรมลายรดน้ำ (The Study of Art in Designing and Creating Thai Lacquer Work Painting)

Main Article Content

สมโชค สินนุกูล

Abstract

บทคัดย่อ
     การออกแบบจัดสร้างงานจิตรกรรมด้วยงานลายรดน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลองปฏิบัติงานช่างลายรดน้ำตามขั้นตอนและกรรมวิธีแบบโบราณ โดยทำการศึกษาทั้งข้อมูลในด้านทฤษฎี ได้แก่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของงานช่างในแขนงนี้และตัวอย่างผลงานที่มีคุณค่า รวมทั้งทำการทดลองปฏิบัติงานจริงเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้การถ่ายทอดและพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมไทยและ งานศิลปะไทยในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวความคิดหลักของผลงานชิ้นนี้ได้นำภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคติไตรภูมิอันเป็นแนวคิดสำคัญในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ นำเสนอด้วยรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณี


คำสำคัญ : ลายรดน้ำ ลายทองจิตรกรรมไทย


Abstract


     The designing to create Thai lacquer work painting was the purpose of studying and experimenting of Thai lacquer work by the process of ancient technique. This was accomplished by bringing the knowledge of theory including historical information of this handcraft and sample of valuable work, and experimentation which is used to teach and share, develop the process of learning and adapt with the creativity work of Thai Architecture and Thai Art in related field. The main concept of this design is to bring the symbolic of TriBhumi which is the important concept of Buddhism to apply in designing ideas and present by Thai traditional painting.


Keywords: Thai Lacquered work, Thai Painting

Article Details

How to Cite
สินนุกูล ส. (2018). การศึกษาศิลปะในงานออกแบบและจัดสร้างงานจิตรกรรมลายรดน้ำ (The Study of Art in Designing and Creating Thai Lacquer Work Painting). Asian Creative Architecture, Art and Design, 25(2), 139–149. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/108937
Section
Research Articles